RS-rapport vecka 6, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 17 februari 2023 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6 februari–12 februari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) låg på samma nivå nationellt vecka 6 som vecka 5. I åldersgruppen 0–4 år sågs något fler fall vecka 6. I denna åldersgrupp var det fortsatt en hög andel av de analyserade proverna vecka 6 som var positiva för RSV, vilket tyder på att det fortfarande är smittspridning i åldersgruppen.

Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undvika nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Vecka 6 rapporterades 594 fall av RSV, vilket är 2 procent färre fall jämfört med föregående vecka. Under vecka 6 har 171 fall av RSV rapporterats hos barn 0–4 år varav 103 fall var barn under 1 år, vilket är något fler fall jämfört med föregående vecka. I åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall vecka 6 högst i Norrland med 55 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 31 fall och Götaland med 21 fall per 100 000 invånare.

Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom. Vecka 6 rapporterades 251 fall av RSV hos personer över 65 år vilket är 4 procent färre fall jämfört med föregående vecka.

Under vecka 6 analyserades sammanlagt 9 344 prover för RSV, vilket är en minskning med 3 procent från vecka 5. Andelen positiva prover var 6 procent vecka 6, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 6 analyserades vid dessa laboratorier 196 prover från barn 0–4 år, av dessa prover var 29 procent positiva, vilket är sex procentenheter högre än vecka 5.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 6 2023 har totalt 12 387 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 40 procent (4 953 fall) har varit barn under 5 år och 21 procent (2 638 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 34 procent (4 196 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Läget i övriga Skandinavien

I Danmark har antalet fall av RSV fortsatt att minska vecka 6, och har minskat sedan vecka 45 då antalet fall var som högst. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark har minskat sedan vecka 51. I Norge rapporterades det att toppen troligen är över vecka 6, antalet fall har gått ner i alla åldersgrupper och antalet sjukhusvårdade sjunker.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 6 har 594 RSV-fall rapporterats vilket är en liten minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Drygt 9 000 prover har rapporterats för vecka 6 vilket är en hög nivå.

Figur 1c. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Samma nivå i andel positiva prover vecka 6. Under vecka 6 var 6 procent positiva.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, 25 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, nästan 100 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar har sjunkit sedan vecka 51 men är nu på samma nivå vecka 5 och 6.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst och ökande andel positiva prover bland barn 0-4 år, nästan 30 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 9 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år är oförändrad i Svealand, ökar i Götaland och minskar i Norrland vecka 6.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 6 Antal fall vecka 6 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 6 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 6 per 100 000 invånare
Blekinge 12 8 217 137
Dalarna 33 11 327 113
Gotland 4 7 48 79
Gävleborg 12 4 249 87
Halland 17 5 385 113
Jämtland Härjedalen 10 8 148 112
Jönköping 21 6 630 172
Kalmar 5 2 222 90
Kronoberg 10 5 343 169
Norrbotten 27 11 176 70
Skåne 17 1 807 58
Stockholm 99 4 2 882 119
Sörmland 38 13 521 173
Uppsala 32 8 901 228
Värmland 27 10 567 200
Västerbotten 12 4 174 63
Västernorrland 52 21 547 224
Västmanland 38 24 554 227
Västra Götaland 83 5 1 925 110
Örebro 25 8 478 156
Östergötland 20 4 439 93
Total 594 6 12 387 119
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 6 Antal analyserade prover vecka 6 Andel positiva prover vecka 6 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 12 80 15 217 3 226
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 33 277 12 327 7 433
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 4 28 14 48 600
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 12 238 5 245 3 391
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 17 679 3 385 8 784
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 10 119 8 148 3 109
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 21 431 5 630 7 443
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 5 54 9 222 1 287
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 10 169 6 343 4 751
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 . 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 27 314 9 176 12 801
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 17 280 6 807 6 343
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 90 2 051 4 2 593 43 367
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 2 4 50 5 37
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 1 0 35 105
Stockholm Unilabs, Stockholm 7 55 13 249 1 887
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 1 0 2 3
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 38 750 5 519 12 206
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 32 698 5 909 19 071
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 27 446 6 567 9 598
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 12 180 7 174 6 090
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 1 2 50 39 72
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 51 498 10 508 9 904
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 38 261 15 397 6 810
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 32 403 8 969 10 314
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 24 186 13 349 3 873
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 13 186 7 282 3 575
Västra Götaland Skövde Unilabs 14 231 6 325 4 079
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 25 364 7 478 6 631
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 20 358 6 439 6 532
Total 594 9 344 6 12 387 203 327

– Streck betyder att inga data inkommit.

(a) Prover analyseras på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.