RS-rapport vecka 7, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 24 februari 2023 och redovisar RSV-läget vecka 7 (13 februari–19 februari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) minskade vecka 7 jämfört med föregående vecka. Det finns regionala skillnader i smittspridningen och antalet rapporterade fall har ökat i Norrland sedan vecka 4. I åldersgruppen 0–4 år minskade dock antalet fall vecka 7 i alla landsdelar. I denna åldersgrupp var det fortsatt en hög andel av de analyserade proverna vecka 7 som var positiva för RSV, vilket tyder på att det fortfarande är smittspridning i åldersgruppen.

Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undvika nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Vecka 7 rapporterades 549 fall av RSV och antalet fall har minskat med 10 procent jämfört med föregående vecka. Under vecka 7 har 144 fall av RSV rapporterats hos barn 0–4 år vilket är 16 procent färre fall. Av fallen var 89 barn under 1 år. I åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall vecka 7 högst i Norrland med 44 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 26 fall och Götaland med 19 fall per 100 000 invånare.

Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom. Vecka 7 rapporterades 270 fall av RSV hos personer över 65 år vilket är 6 procent fler fall jämfört med föregående vecka.

Under vecka 7 analyserades sammanlagt 7 737 prover för RSV, vilket är en minskning med 18 procent från vecka 6. Andelen positiva prover var 7 procent vecka 7, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 7 analyserades vid dessa laboratorier 230 prover från barn 0–4 år, av dessa prover var 22 procent positiva, vilket är sex procentenheter lägre än vecka 6.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 7 2023 har totalt 12 959 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 39 procent (5 104 fall) har varit barn under 5 år och 21 procent (2 728 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 35 procent (4 497 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Specialavsnitt: intensivvårdade fall med RS-infektion

Genom Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) kan data över vårdtillfällen där patienter vårdats inom intensivvården med RS-infektion följas. Data över vårdtillfällen med diagnoskodning (JA07) blir tillgängliga när patienten skrivits ut. Den preliminära sammanställningen nedan för innevarande säsong baseras på rapporterade vårdtillfällen med RS-infektion från SIR från vecka 40 till och med vecka 6. Eftersom neonatalavdelningar inte ingår som intensivvårdsavdelningar saknas de spädbarn som där vårdas med RSV i statistiken.

Under perioden har 249 vårdtillfällen för patienter med RS-infektion registrerats vid intensivvårdsavdelningar. Detta är nu ungefär lika många vårdtillfällen som under föregående säsong. För 168 av dessa (67 procent) var RS-Antalet vårdtillfällen på intensivvården var höst veckorna 49 till 52. Antalet vårdtillfällen på intensivvården var höst veckorna 49 till 52. den primära orsaken till vårdtillfället (Tabell S1). Flest vårdtillfällen återfinns under vecka 51 då totalt 44 patienter med RS-pneumoni rapporterades (Figur S1).

Flest vårdtillfällen, 59 procent, har varit barn i åldersgruppen 0–4 år och 32 procent har varit barn under ett år. Totalt 27 procent har varit patienter 65 år eller äldre. Av alla vårdtillfällen med RSV var 134 pojkar/män och 115 flickor/kvinnor. Det rapporterade antalet patienter för perioden bedöms bli högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

Figur S1. Antal vårdtillfällen med laboratoriebekräftad RS-infektion per vecka då intensivvården avslutades, från vecka 40, 2022 till aktuell rapportvecka.

Antalet vårdtillfällen på intensivvården var höst veckorna 49 till 52.

Förklaring till tabell S1

För säsongen 2018-2019 och 2019-2020 användes enbart ICD-kod J12.1 för att kategorisera pneumoni orsakad av RS-virus, men sedan säsong 2020-2021 har fyra koder slagits ihop (J12.1, J20.5, J21.0 B97.4) till infektion orsakas av RS-virus (JA07). Detta gör att antal vårdtillfällen inte är helt jämförbara med säsongerna 2020-2021, 2021-2022 och 2022-2023.

Säsong 2021-2022 innefattar data från och med vecka 21. Eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Tabellen (tabell S1) visar antal vårdtillfällen med intensivvård för RS-pneumoni totalt och som primär diagnos, samt totalt antal laboratorieverifierade fall av RSV säsongerna 2018-2019 till 2021–2022 samt aktuell säsong tom vecka 6.

Tabell S1. Antal vårdtillfällen med intensivvård för RS-pneumoni.
Typ av RSV-fall 2018–2019 2019–2020 2020-2021 2021–2022 2022-2023 (vecka 40–6)
Vårdtillfällen totalt med RSV på IVA 114 48 1 240 249
Vårdtillfällen RSV som primär diagnos på IVA 78 40 1 175 168
Rapporterade RSV-fall 7 312 1 994 194 16 696 12 959

Läget i Europa

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Vecka 6 rapporterades 1 371 fall från de 20 länder som rapporterade för veckan. En stor del av fallen kommer från Sverige, Frankrike och Nederländerna, vilket kan spegla såväl förekomst av infektion som skillnader i provtagning och rapportering. Andelen positiva prover inom laboratorierapporteringen var 4 procent för inrapporterande länder under vecka 6, att jämföra med 14 procent under vecka 47. Inom sentinelprovtagningen har flest fall rapporterats från Ungern och Slovakien. Under vecka 6 var 4 procent av proverna positiva för RSV, vilket är en minskning från veckan innan.

I Danmark har antalet fall av RSV fortsatt att minska vecka 7, och har minskat sedan vecka 45 då antalet fall var som högst. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark har minskat sedan vecka 51. I Norge rapporterades det att toppen troligen passerades vecka 6, antalet fall har gått ner i alla åldersgrupper och antalet sjukhusvårdade sjunker.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 7 har 549 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Nästan 8 000 prover har rapporterats för vecka 7 vilket är en hög nivå.

Figur 1c. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Andel positiva prover vecka 7 var på samma nivå som för vecka 6. Under vecka 7 var 7 procent positiva.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år år, runt 25 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 80 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, drygt 20 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 10 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 7, högst i Norrland med 44 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 7 Antal fall vecka 7 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 7 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 7 per 100 000 invånare
Blekinge 9 6 226 142
Dalarna 26 9 353 122
Gotland 4 7 52 85
Gävleborg 10 3 259 90
Halland 10 3 395 116
Jämtland Härjedalen 17 13 165 125
Jönköping 25 7 655 178
Kalmar 5 2 227 92
Kronoberg 10 5 353 174
Norrbotten 28 11 204 82
Skåne 10 1 827 59
Stockholm 83 3 2 966 123
Sörmland 24 8 552 183
Uppsala 19 5 923 234
Värmland 23 8 590 208
Västerbotten 20 7 194 71
Västernorrland 49 20 596 244
Västmanland 31 11 432 155
Västra Götaland 73 4 2 000 115
Örebro 43 14 521 170
Östergötland 30 6 469 100
Total 549 5 12 959 124
Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 7 Antal analyserade prover vecka 7 Andel positiva prover vecka 7 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 9 74 12 226 3 300
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 26 241 11 353 7 678
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 4 33 12 52 633
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 10 207 5 255 3 598
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 10 320 3 395 9 104
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 17 114 15 165 3 223
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 25 376 7 655 7 831
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 5 179 3 227 1 466
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 10 128 8 353 4 879
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 - 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 28 229 12 204 13 030
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 10 262 4 827 6 666
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 74 1763 4 2668 45 130
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 3 0 5 40
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 1 3 33 36 108
Stockholm Unilabs, Stockholm 8 75 11 257 1 962
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 . 2 3
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 24 477 5 550 12 683
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 19 456 4 931 19 597
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 23 369 6 590 9 967
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 20 189 11 194 6 279
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 0 2 0 39 74
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 49 381 13 557 10 285
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 31 237 13 428 7 047
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 32 454 7 1 003 10 797
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 24 133 18 373 4 006
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 3 137 2 285 3 712
Västra Götaland Skövde Unilabs 14 201 7 339 4 280
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 43 368 12 521 6 999
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 30 326 9 469 6 858
Total 549 7 737 7 12 959 211 240

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).