RS-rapport vecka 8, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 2 mars 2023 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20 februari–26 februari).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) minskade vecka 8 jämfört med föregående vecka. Det finns regionala skillnader i smittspridningen och vecka 8 var det något fler fall i åldersgruppen 0-4 år i Norrland jämfört med föregående vecka. I denna åldersgrupp var det fortsatt en hög andel av de analyserade proverna vecka 8 som var positiva för RSV, vilket tyder på att det fortfarande är smittspridning i åldersgruppen.

Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undvika nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Vecka 8 rapporterades 408 fall av RSV vilket är en minskning med 27 procent jämfört med föregående vecka. Under vecka 8 har 135 fall av RSV rapporterats hos barn 0–4 år vilket är 8 procent färre fall nationellt. Av fallen var 75 barn under 1 år. I åldersgruppen 0–4 år var antalet rapporterade fall vecka 8 högst i Norrland med 57 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand med 22 fall och Götaland med 17 fall per 100 000 invånare.

Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom. Vecka 8 rapporterades 194 fall av RSV hos personer över 65 år vilket är 29 procent färre fall jämfört med föregående vecka.

Under vecka 8 analyserades sammanlagt 6 784 prover för RSV, vilket är en minskning med 13 procent från vecka 7. Andelen positiva prover var 6 procent vecka 8, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för runt en tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 8 analyserades vid dessa laboratorier 174 prover från barn 0–4 år, av dessa prover var 22 procent positiva, vilket är på samma nivå som vecka 7.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 8 2023 har totalt 13 376 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 39 procent (5 241 fall) har varit barn under 5 år och 21 procent (2 803 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 35 procent (4 695 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Läget i Europa

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Vecka 7 rapporterades 1 192 fall från de 20 länder som rapporterade för veckan. En stor del av fallen kommer från Sverige, Frankrike och Nederländerna, vilket kan spegla såväl förekomst av infektion som skillnader i provtagning och rapportering. Andelen positiva prover inom laboratorierapporteringen var 3 procent för inrapporterande länder under vecka 7, att jämföra med 14 procent under vecka 47, då andelen var som högst. Inom sentinelprovtagningen har flest fall rapporterats från Ungern, Slovakien och Spanien. Under vecka 7 var 4 procent av proverna positiva för RSV, vilket är på samma nivå som föregående vecka.

I Danmark har antalet fall av RSV fortsatt att minska vecka 8, och har minskat sedan vecka 45 då antalet fall var som högst. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark har minskat sedan vecka 51. I Norge rapporteras att toppen har passerats, andelen fall har minskat i alla åldersgrupper och antalet sjukhusinläggningar har minskat under vecka 8.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 8 har 408 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Nästan 7 000 prover har rapporterats för vecka 8 vilket är en hög nivå.

Figur 1c. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Andelen positiva prover vecka 8 ligger på samma nivå som vecka 7. Under vecka 8 var 6 procent positiva.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, omkring 25 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 70 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, drygt 20 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med 7 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar i Götaland och Svealand vecka 8. Ökar i Norrland, drygt 50 fall/100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 8 Antal fall vecka 8 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 8 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 8 per 100 000 invånare
Blekinge 6 4 232 146
Dalarna 12 4 366 127
Gotland 9 15 61 100
Gävleborg 10 3 269 93
Halland 10 3 405 119
Jämtland/ Härjedalen 165 125
Jönköping 21 6 677 184
Kalmar 4 2 231 93
Kronoberg 6 3 359 177
Norrbotten 30 12 234 94
Skåne 12 1 839 60
Stockholm 70 3 3 039 126
Sörmland 14 5 567 188
Uppsala 15 4 939 238
Värmland 14 5 604 213
Västerbotten 18 7 212 77
Västernorrland 24 10 621 254
Västmanland 27 10 459 165
Västra Götaland 55 3 2 056 118
Örebro 25 8 546 178
Östergötland 26 6 495 105
Total 408 4 13 376 128

– Streck betyder att inga data inkommit.

Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 8 Antal analyserade prover vecka 8 Andel positiva prover vecka 8 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona 6 74 8 232 3 374
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 12 177 7 366 7 859
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 9 50 18 61 683
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 10 185 5 265 3 783
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 10 341 3 405 9 445
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 165 3 223
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 21 348 6 677 8 187
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 4 152 3 231 1 618
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 6 134 4 359 5 013
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 30 203 15 234 13 233
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 12 279 4 839 6 945
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 62 1 674 4 2 732 46 804
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 1 3 33 6 43
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 2 0 36 110
Stockholm Unilabs, Stockholm 7 91 8 265 2 053
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 2 3
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 14 290 5 565 12 973
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 15 314 5 947 19 920
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 14 324 4 604 10 291
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 18 176 10 212 6 455
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 39 74
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 24 244 10 582 10 529
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 27 215 13 455 7 262
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 16 304 5 1 020 11 111
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 18 166 11 391 4 172
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 6 142 4 291 3 854
Västra Götaland Skövde Unilabs 15 201 7 354 4 481
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 25 348 7 546 7 347
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 26 347 7 495 7 205
Total 408 6 784 6 13 376 218 055

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).