RS-rapport vecka 9, säsong 2022/2023

Lyssna

Denna rapport publicerades den 10 mars 2023 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari–5 mars).

Läget i Sverige

Antalet bekräftade fall av respiratoriskt syncytialvirus (RSV) minskade vecka 9 jämfört med föregående vecka. Antalet fall av RSV har minskat nationellt sedan toppen vecka 51–52 och incidensen i åldersgruppen 0–4 år är nu cirka en femtedel jämfört med när det var som högst.

Det är viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom på luftvägsinfektion och undvika nära kontakt med andra. RS-viruset innebär störst risk för spädbarn, som kan bli svårt sjuka och behöva sjukhusvård. På 1177.se finns mer information om hur spridning av RS-viruset kan förebyggas och hur man ska agera om ett barn blir sjukt.

RS-virus hos barn (1177.se)

Vecka 9 rapporterades 378 fall av RSV, vilket är 10 procent färre fall jämfört med föregående vecka. Under vecka 9 har 123 fall av RSV rapporterats hos barn 0–4 år, vilket är 13 procent färre fall jämfört med föregående vecka. Antalet fall per 100 000 invånare i åldersgruppen 0–4 år är nu på ungefär samma nivå i samtliga landsdelar, efter en period då Norrland legat högre än Svealand och Götaland.

Äldre personer har också en ökad risk för allvarlig RS-sjukdom. Vecka 9 rapporterades 180 fall av RSV hos personer över 65 år vilket är 10 procent färre fall jämfört med föregående vecka.

Under vecka 9 analyserades sammanlagt 6 382 prover för RSV, vilket är en minskning med 8 procent från vecka 8. Andelen positiva prover var 6 procent vecka 9, vilket är på samma nivå som föregående vecka. Sju av 29 rapportörer har angivit uppgifter om ålder för samtliga prover, även negativa. Dessa rapportörer står för en knapp tredjedel av alla analyserade prover. Under vecka 9 analyserades vid dessa laboratorier 170 prover från barn 0–4 år, av dessa prover var 16 procent positiva, vilket en minskning från vecka 8 då andelen positiva var 22 procent.

Under perioden vecka 40 2022 till vecka 9 2023 har totalt 13 774 fall av RSV rapporterats. Små barn står för en stor del av fallen, 39 procent (5 376 fall) har varit barn under 5 år och 21 procent (2 869 fall) har varit barn under 1 år. Hittills under säsongen har 35 procent (4 880 fall) av RS-fallen har varit bland personer 65 år och äldre.

Läget i Europa

En del länder rapporterar antalet fall av RS-virus till Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Vecka 8 rapporterades 976 fall från 18 länder. En stor del av fallen kommer från Sverige, Frankrike och Nederländerna, vilket kan spegla såväl förekomst av infektion som skillnader i provtagning och rapportering. Andelen positiva prover inom laboratorierapporteringen var 3 procent för inrapporterande länder under vecka 8, att jämföra med 14 procent under vecka 47, då andelen var som högst. Under vecka 8 inom sentinelprovtagningen har flest fall rapporterats från Slovakien och Spanien. Under vecka 8 var 2 procent av sentinelproverna positiva för RSV, vilket är något lägre än föregående vecka.

I Danmark har antalet fall av RSV fortsatt att minska vecka 9, och har minskat sedan vecka 45 då antalet fall var som högst. Sjukhusvårdade RSV-fall i Danmark har minskat sedan vecka 51. I Norge rapporterades att toppen har passerats, andelen fall har minskat i alla åldersgrupper och antalet sjukhusinläggningar har minskat under vecka 8.

Tabell- och figursamling

Bekräftade fall

Säsong 2021-2022 (figur 1a) startade vecka 21, eftersom säsongsövervakningen normalt startar vecka 40 saknas data för sommarveckorna för övriga säsonger.

Figur 1a. Antal rapporterade fall av RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Vecka 9 har 478 RSV-fall rapporterats vilket är en minskning från föregående vecka.

Figur 1b. Antal prover analyserade för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Antalet analyserade prover har minskat de senaste veckorna, drygt 6 000 prover har rapporterats för vecka 9.

Figur 1c. Andel positiva prover för RSV från säsong 2018–2019 till aktuell vecka säsong 2022–2023.

Samma andel positiva prover vecka 9 som veckan innan. Under vecka 9 var 6 procent positiva.

Åldersfördelning

Figur 2a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per åldersgrupp, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn 0 till 4 år, omkring 20 per 100 000 invånare.

Figur 2b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per ålder för 0–4 år, från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst incidens bland barn yngre än ett år, omkring 60 per 100 000 invånare.

Figur 2c. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare för åldersgruppen 0–4 år för säsong 2021-2022 samt från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland 0-4 åringar sjunker sedan vecka 51.

Åldersfördelning bland provtagna

Baseras på data från de laboratorier som rapporterar information om ålder för provtagna; Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västerås, Göteborg (Sahlgrenska) och Örebro.

Figur 3a. Antal provtagna för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Flest antal provtagna i åldersgruppen 65 år och äldre, följt av åldersgruppen 40-64 år.

Figur 3b. Andel positiva prover för RSV per åldersgrupp från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Högst andel positiva prover bland barn 0-4 år, runt 16 procent.

Geografisk fördelning

Figur 4a. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen är högst i Norrland med omkring 5 fall per 100 000 invånare.

Figur 4b. Antal rapporterade fall av RSV per 100 000 invånare per landsdel i åldersgruppen 0-4 år från vecka 40 2022 till aktuell vecka.

Incidensen bland barn 0-4 år minskar vecka 9, högst i Norrland med 29 fall per 100 000 invånare.

Tabell 1. Antal rapporterade fall av RSV för aktuell vecka, antal fall per 100 000 invånare för aktuell vecka samt kumulativt antal fall för säsongen 2022-2023, per region.
Region Antal fall vecka 9 Antal fall vecka 9 per 100 000 invånare Antal fall totalt från säsongstart till vecka 9 Antal fall totalt från säsongstart till vecka 9 per 100 000 invånare
Blekinge 4 3 236 148
Dalarna 16 6 382 132
Gotland 6 10 67 110
Gävleborg 6 2 275 96
Halland 15 4 420 123
Jämtland/ Härjedalen 165 125
Jönköping 29 8 707 193
Kalmar 4 2 235 95
Kronoberg 7 3 366 180
Norrbotten 12 5 246 99
Skåne 6 0 845 60
Stockholm 75 3 3 114 129
Sörmland 13 4 581 193
Uppsala 18 5 957 242
Värmland 11 4 615 217
Västerbotten 16 6 228 83
Västernorrland 22 9 643 263
Västmanland 16 6 475 170
Västra Götaland 52 3 2 126 122
Örebro 19 6 565 184
Östergötland 31 7 526 112
Total 378 4 13 774 132

– Streck betyder att inga data inkommit.

Tabell 2. Antal analyserade prover, antal positiva prover och andel positiva prover för RSV per region och laboratorium aktuell vecka och kumulativt för säsongen 2022–2023.
Region Laboratorium Antal rapporterade fall vecka 9 Antal analyserade prover vecka 9 Andel positiva prover vecka 9 (%) Antal rapporterade fall totalt från säsongsstart Antal analyserade prover totalt från säsongsstart
Blekinge Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Karlskrona (a) 4 71 6 236 3 445
Dalarna Klinisk mikrobiologi, Falun 16 165 10 382 8 027
Gotland LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland 6 38 16 67 721
Gävleborg Klinisk mikrobiologi, Gävle 6 194 3 271 3 977
Halland Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Hallands sjukhus 15 410 4 420 9 855
Jämtland Härjedalen Laboratoriemedicin, Östersunds Sjukhus 0 0 165 3 223
Jönköping Laboratoriemedicin, Jönköping 29 359 8 707 8 555
Kalmar Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar 4 164 2 235 1 782
Kronoberg Kronoberg Klinisk mikrobiologi, Växjö 7 118 6 366 5 131
Norrbotten Barnavdelningen, Gällivare Sjukhus 0 0 0 5
Norrbotten Laboratoriemedicin, Sunderby Sjukhus 12 190 6 246 13 423
Skåne Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien, Malmö 6 199 3 845 7 144
Stockholm Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Stockholm 71 1 551 5 2 803 48 355
Stockholm SYNLAB medilab, Stockholm 0 10 0 6 53
Stockholm Sachsska barnsjukhuset 0 0 36 110
Stockholm Unilabs, Stockholm 4 59 7 269 2 112
Sörmland Barn- och ungdomskliniken, Kullbergska sjukhuset 0 0 2 3
Sörmland Unilabs, Eskilstuna 13 231 6 579 13 204
Uppsala Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Akademiska sjukhuset 18 302 6 965 20 246
Värmland Klinisk mikrobiologi, Karlstad 11 327 3 615 10 618
Västerbotten Klinisk mikrobiologi, Umeå 16 185 9 228 6 640
Västernorrland Barn- och Ungdomsavdelningen, Örnsköldsvik 1 5 20 40 80
Västernorrland Laboratoriemedicin Västernorrland 21 213 10 603 10 742
Västmanland Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi, Västerås 16 197 8 471 7 459
Västra Götaland Klinisk Bakteriologi/Virologi, Sahlgrenska 14 364 4 1043 11 582
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi Borås 18 150 12 418 4 322
Västra Götaland Klinisk mikrobiologi, Norra Älvsborgs Länssjukhus 3 111 3 294 3 965
Västra Götaland Skövde Unilabs 17 161 11 371 4 642
Örebro Molekylärdiagnostik, Universitetssjukhuset Örebro 19 280 7 565 7 627
Östergötland Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping 31 328 9 526 75 33
Total 378 6 382 6 13 774 224 581

– Streck betyder att inga data inkommit.

Kommentarer till statistiken

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Sommaren 2021 samlades data även vecka 21–39 på grund av ett ökat antal fall. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).

Under covid-19-pandemin är antalet prover som analyserats för RSV betydligt högre jämfört med säsongerna innan pandemin. De flesta prover analyseras med olika multiplexmetoder som inkluderar flera luftvägsvirus som covid-19, influensa och RSV, vilket betyder att fler fall av RSV påvisas än tidigare. Eftersom provtagningen ökat upptäcks och rapporteras fler fall bland äldre barn och vuxna, jämfört med tidigare säsonger vilket behöver beaktas vid tolkning av data.

Statistik på ålder- och könsfördelning baseras på fall där det inkommit information om ålder och juridiskt kön. På grund av olika rapporteringsmetoder, inkommer uppgifter om ålder och kön på negativa prover endast från några laboratorier, nämligen laboratorier i Dalarna, Jönköping, Skåne, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland (Sahlgrenska) och Örebro. Dessa laboratorier står för runt en tredjedel av landets totalantal analyserade prover.

För region Blekinge analyseras prover på laboratoriet i Kronoberg (Växjö).