Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium tetani, som normalt finns i tarmen hos många djur, men även i jord som har gödslats. Smitta sker då bakterien kommer in genom ett sår. Då kan den bilda ett toxin som blockerar nervimpulserna från vissa celler i ryggmärgen. Sjukdomen karakteriseras av smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar som först brukar uppträda i ansiktet och nacken, och som sedan sprider sig till övriga kroppen. Sjukdomen smittar inte och överförs inte mellan människor.

Utfall

Under 2016 rapporterades tre fall av stelkramp. Ett av fallen var laboratoriebekräftat. Det är mycket ovanligt att man kan påvisa smittämnet hos kliniska fall av stelkramp. Liksom tidigare år inträffade fallen av stelkramp bland äldre personer. De tre fallen var alla över 80 år gamla. En av kvinnorna var ovaccinerad och den andras vaccinationsstatus var okänd. Mannen hade troligtvis fått en dos vaccin i samband med militärtjänstgöring på 1940-talet.

Sedan vaccinationsprogram infördes i Sverige har stelkramp blivit en mycket ovanlig sjukdom. Under de senaste tio åren har 0–3 fall rapporterats per år. Medianåldern för fallen av stelkramp som rapporterats de tio senaste åren är 80 år.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Vaccinationsprogrammet för barn mot stelkramp och den utbredda användningen av vaccin som stelkrampsprofylax vid sårskador har haft mycket god effekt. Stelkramp är numera en mycket ovanlig sjukdom i Sverige som framförallt drabbar äldre personer som är födda innan de allmänna vaccinationsprogrammen infördes på 1950-talet. Ett fåtal fall har fått någon enstaka dos flera tiotals år innan smittotillfället.

För att förebygga stelkramp genom hela livet är det viktigt att vara grundvaccinerad och ha ett uppdaterat skydd mot stelkramp. En påfyllnadsdos rekommenderas till alla vuxna vart 20:e år.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om stelkramp

Frågor och svar om difteri och stelkramp

Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp