Syfilis – sjukdomsstatistik

Lyssna

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Syfilis är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Syfilis 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 anmäldes 566 fall av syfilis motsvarande en incidens av 5,4 fall per 100 000 invånare vilket är jämförbart med 2022 (5,1 fall per 100 000 invånare) (figur 1). Av fallen uppgavs 31 procent (n=177) ha primär syfilis, 19 procent sekundär syfilis (n=108), 38 procent (n=212) tidigt latent syfilis (mindre än två år efter smittotillfället) och 12 procent (n=69) hade oklart infektionsstadium eller att informationen saknades. Antalet fall smittade i Sverige i 2023 låg på samma nivå som under året innan medan antalet fall som rapporterats smittade utomlands ökade något (figur 2).

Liksom tidigare år var majoriteten av syfilisfallen män (92 procent). Majoriteten av männen var mellan 25–44 år (n=310) medan incidensen för kvinnor var högst i åldersgruppen 15–34 år (n=31) (figur 3 och 4). För män ökade incidensen i alla åldersgrupper förutom 15–24 år och över 65 år (figur 4).

Under 2023 rapporterades 81 procent av fallen (n= 461) tillhöra gruppen män som har sex med män (MSM), vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2022 (figur 5). Antal fall bland män som har smittats genom sex med kvinnor (n= 51) ligger på samma nivå som i 2022 medan antal fall bland kvinnor minskade något (n=43) (figur 5).

Incidensen minskade i sju regioner och ökade i de övriga 14 regionerna (figur 6). Gotland rapporterade sitt första fall sedan 2020. Högst incidens sågs likt tidigare år i Stockholm. Den största ökningen jämfört med 2022 var i Region Dalarna och Region Värmland (figur 6).

Sammanfattningsvis var incidensen av syfilis jämförbar med den under 2022. Under 2023 ökade incidensen för gruppen MSM. Trots en ökning av antalet fall smittade utanför Sverige jämfört med 2022 var majoriteten av fallen fortfarande inhemskt smittade.

Figur 1. Incidensen av syfilis under åren 2014–2023.

Incidensen för syfilis har ökat med undantag för 2019 och 2022. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av syfilis smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där smittland är okänt samt totalt antal smittade under åren 2014–2023.

Sedan 2016 smittades majoriteten av syfilis fallen i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av syfilis hos kvinnor och per åldersgrupp under åren 2014–2023.

Under 2023 sågs den högsta syfilis incidensen hos kvinnor i åldersgruppen 15-24 år följt av 25-34 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av syfilis hos män och per åldersgrupp under åren 2014–2023.

Sedan 2016 har den högsta incidensen setts hos män i åldersgrupperna 25-44 år. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 5. Antalet rapporterade fall av syfilis per smittväg och kön under åren 2014–2023.

Under 2014-2023 rapporterades majoriteten av syfilis fallen från män som har sex med män.

Figur 6. Incidensen av syfilis per region under åren 2021–2023.

Under 2021-2023 var den högsta incidensen i regionerna Stockholm, Skåne och Kronoberg. Källa: Folkälsomyndigheten.

Läs mer