Syfilis – sjukdomsstatistik

Lyssna

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Syfilis är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Syfilis 2015

Utfall och trend

Under 2015 rapporterades 330 fall av syfilis (incidens 3,1 fall per 100 000 invånare). Det är en ökning med 35 procent jämfört med 2014 då 244 fallrapporterade. Syfilis är fortsatt mycket vanligare bland män, något som framför allt förklaras av att infektionen är mer förekommande bland män som har sex med män jämfört med övriga befolkningen. Under de senaste femton åren ses stora variationer i antalet rapporterade fall per år, men trenden över tid har varit uppåtgående efter år 2000 (Figur 1). Sedan 2009 ser man en signifikant årlig ökning av antalet rapporterade syfilisfall med i genomsnitt 9 procent (95 % konfidensintervall: 6–13 %).

Av de rapporterade fallen hade 86 (26 %) primär syfilis, 64 (19 %) sekundär syfilis och 106 (32 %) tidigt latent syfilis (= mindre än 2 år efter smittotillfället). Resterande 74 fall (23 %) hade oklart eller ej angivet stadium. Det betyder att minst 77 procent av fallen hade smittats inom två år före syfilisdiagnosen och hade en infektion i smittsamt skede vid diagnosen.

Figur 1. Antal rapporterade fall av syfilis per kön 2000–2015.

diagram.

Ålder och kön

2015 rapporterades 284 fall (86 %) av syfilis bland män och 46 fall (14 %) bland kvinnor. Syfilis är sex gånger vanligare bland män än bland kvinnor (Figur 1). Sedan 2009 ses en signifikant årlig ökning av antalet rapporterade syfilisfall bland män med i genomsnitt 12 procent (95 % konfidensintervall: 8–15%) och bland kvinnor ses under samma period en årlig ökning med 2 procent (95 % KI: 0–9%), en ökning som dock inte är signifikant. Jämfört med 2014 ökade syfilisfallen 2015 bland män med 38 procent och bland kvinnor med 21 procent.

Medianåldern vid tiden för diagnos var för kvinnor 36,5 år (spridning 13–71 år) och för män 41 år (spridning 15–72 år). Medianåldern för män som smittats genom heterosexuell kontakt var 38 år (spridning 15–58 år) och för män som smittats genom sex med män 41 år (spridning 20–71 år).

I samtliga åldersgrupper var incidensen per 100 000 invånare högre för män än för kvinnor. Incidensen var högst i åldersgrupperna 25–34 och 35–44 år oavsett kön, samt bland män i åldern 45–54 år (Figur 2). I alla åldersgrupper sågs en ökning, utom bland kvinnor i åldern 25–34 år. Ökningen var störst bland män i åldrarna 35–44 år (+42 procent) och 45–54 år (+43 procent).

Figur 2: Syfilisincidens per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper 2000–2015.

Figur 2: Syfilisincidens per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper 2000–2015

Smittväg

Män som smittas genom sex med män

209 män (74 % av männen) hade smittats genom sexuella kontakter med män, vilket är en ökning med 48 procent jämfört med 2014. Sedan 2009 ses en signifikant ökning av syfilisfallen bland MSM med i genomsnitt 15 procent årligen (95 % konfidensintervall: 10–20 procent).

Av syfilisfallen bland MSM rapporterades endast 19 procent i åldrarna 20–29 år medan 76 procent av fallen sågs i åldrarna 30–59 år. Särskilt fallen bland män som smittats genom sex med män var koncentrerade till de tre storstadsregionerna, där mer än 70 procent av alla fall rapporterades med denna smittväg (Tabell 1). Tillsammans stod de tre storstadsregionerna för 90 procent av fallen där män smittats genom sex med män.

Tabell 1. Totalt antal rapporterade syfilisfall och andel av fallen bland män som smittades genom sex med män i de län som rapporterade fall med denna smittväg, 2015.
Län Totalt antal rapporterade syfilisfall 2015 Varav antal fall rapporterade bland män som smittades genom sex mellan män Andel av fall som smittade genom sex mellan män, %
Dalarna 4 2 50,0
Jönköping 11 4 36,4
Norrbotten 6 1 16,7
Skåne 28 22 78,6
Stockholm 158 130 82,3
Uppsala 11 5 45,5
Värmland 9 3 33,4
Västra Götaland 51 37 72,5
Örebro 5 1 20,0
Östergötland 7 4 57,2
Totalt Riket 330 209 63,3

Heterosexuellt smittade män och kvinnor

Av totalt 284 rapporterade fall bland män var 34 (12 %) smittade genom heterosexuell kontakt, en ökning med 26 procent jämfört med 2014 (Figur 3). Sedan 2009 ses en icke signifikant ökning av syfilis bland män som smittades genom sex med kvinnor med i genomsnitt 6 procent årligen (95 % konfidensintervall: -4 till 16 procent). Fyra män har rapporterats som smittade antingen genom sex med kvinnor eller män. Uppgift om smittväg saknades för 37 män.

Av 46 anmälda syfilisfall bland kvinnor (+21 % jmf med 2014) rapporterades 28 kvinnor ha smittats genom heterosexuell kontakt, 1 kvinna genom sex med kvinnor, medan uppgift om smittväg saknades för 17 kvinnor. Sedan 2009 ses en icke signifikant ökning av syfilis bland kvinnor med i genomsnitt 6 procent årligen (95 % konfidensintervall: -3 till 14 procent).

Figur 3. Antal rapporterade fall av syfilis per smittväg och kön 2000–2015.

Figur 3. Antal rapporterade fall av syfilis per smittväg och kön 2000–2015

Sannolikt smittland

För 142 fall (43 %) angavs Sverige som smittland och för 168 fall (51 %) angavs smittan ha skett utomlands. För 20 fall (6 %) saknades uppgift om smittland.

Av kvinnorna hade 27 (59 %) smittats utomlands, 11 kvinnor (24 %) hade smittats i Sverige. Uppgift om smittland saknades för 8 av kvinnorna. För utlandssmittade kvinnor och i de fall inget smittland angivits rör det sig oftast om migranter som vanligen smittats före ankomsten till Sverige, ofta med oklart eller ej angivet stadium då infektionen påvisats i rutintestning vid hälsoundersökningen som erbjuds asylsökande och andra migrantgrupper. De smittländer som oftast rapporterades för kvinnor var Somalia och Eritrea med fyra respektive tre fall vardera.

Bland männen hade 138 (49 %) smittats utomlands och 131 (46 %) i Sverige. Uppgift om smittland saknades för 15 män. Av de 34 män som smittats genom heterosexuell kontakt hade 6 män (18 %) smittats i Sverige och 27 män (79 %) smittats utomlands. Det vanligaste rapporterade smittlandet var Thailand, där fem av männen hade smittats.

Av de 209 männen som smittats genom sex med män hade 117 (56 %) smittats i Sverige och 90 (43 %) smittats utomlands. Spanien, Tyskland, Danmark och USA var de vanligaste smittländerna med 8 eller fler rapporterade fall per land.

Geografisk fördelning i Sverige

Av samtliga syfilisfall 2015 rapporterades flest fall från storstadsregionerna: Stockholms län rapporterade 158 fall (48 % av alla fall), Skåne region rapporterade 28 fall (8,5 % av alla rapporterade fall) och Västra Götaland rapporterade 51 fall (15,5 % av alla rapporterade fall).

Incidensen i Stockholms, Kalmar, Värmlands och Jönköpings län var högre än i riket som helhet (3,1 fall per 100 000 invånare; Figur 4). Syfilisincidensen ökade i 13 av länen och de största ökningarna sågs i Uppsala, Värmlands, Jönköpings och Södermanlands län. Inget syfilisfall rapporterades på Gotland. Sådana skillnader mellan länen varierar från det ena året till det andra och beror oftast på tillfälliga ökningar av antalet flyktingar från länder med högre syfilisprevalens i befolkningen.

Figur 4. Syfilisincidens per 100 000 invånare fördelat på län 2013–2015.

Förklaring i texten.

Analys

Ökningen av syfilis under 2000-talet ses framför allt i de tre storstadsregionerna bland män som smittats genom sex med män. En liknande ökning bland MSM har under de senaste åren rapporterats av smittskydds- och folkhälsomyndigheterna i flera länder i västvärlden, exempelvis Danmark, Storbritannien och USA.

Majoriteten av alla kvinnor och män som smittats genom heterosexuella kontakter är smittade utomlands. Bland män som smittats genom sex med män har ungefär hälften smittats utomlands. Det är därför viktigt att uppmärksamma att syfilis blivit vanligare också i omvärlden, inte bara i Sverige, och att oskyddade sexuella kontakter på utlandsresan kan innebära ökad risk för smitta.

Hos män som har sex med män är syfilis dessutom en markör för ökad risk att också ha en hivinfektion, eftersom syfilis i dess tidiga stadier kan underlätta överföringen av hiv. För att kunna upptäcka asymtomatiska smittbärare och förebygga att allvarliga skador uppkommer senare i infektionens tertiärstadium, är det viktigt att erbjuda syfilistestning i samband med hivtestning och även erbjuda hivpositiva män som har sex med män rutintestning för syfilis, då syfilis är överrepresenterat i denna grupp.

De geografiska skillnaderna i landet beror, utöver lokal smittspridning i de tre storstadsregionerna, oftast på antalet genomförda hälsoundersökningar bland migranter från länder där syfilis är vanligare i befolkningen. Syfilistestning görs rutinmässigt vid hälsoundersökningar som erbjuds av landstingen till asylsökande och andra migranter. Även alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds syfilistest, då en obehandlad syfilisinfektion hos en gravid kvinna kan överföras till fostret och orsaka allvarliga skador. Syfilis behandlas med antibiotika och behandlingen måste följas upp under lång tid.