Syfilis – sjukdomsstatistik

Lyssna

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Syfilis är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Syfilis 2016

Syfilis är framförallt en sexuellt överförd smitta och orsakas av en spiralformad bakterie (Treponema pallidum). En syfilisinfekterad gravid kvinna kan också smitta sitt foster via moderkakan. Även blodsmitta kan förekomma och därför testas samtliga blodgivare.

Utfall

Under 2016 rapporterades 349 fall av syfilis (incidens 3,5 fall per 100 000 invånare). Det är en ökning med sex procent jämfört med 2015 då 330 fall rapporterade. Syfilis är fortsatt mycket vanligare bland män, något som framför allt förklaras av att infektionen är mer förekommande bland män som har sex med män (MSM) jämfört med övriga befolkningen. Under de senaste femton åren ses stora variationer i antalet rapporterade fall per år, men trenden över tid har varit uppåtgående sedan år 2000 (figur 1). Mellan 2009–2015 såg man en signifikant årlig ökning av antalet rapporterade syfilisfall med i genomsnitt nio procent (95 procent konfidensintervall: 6–13 procent).

Av de rapporterade fallen hade 120 (34 procent) primär syfilis, 66 (19 procent) sekundär syfilis och 106 (30 procent) tidigt latent syfilis (= mindre än 2 år efter smittotillfället). Resterande 57 fall (16 procent) hade oklart eller ej angivet stadium

Figur 1. Antal rapporterade fall av syfilis per kön 2000–2016.

Figur 1. Antal rapporterade fall av syfilis per kön 2000–2016

Ålder och kön

År 2016 rapporterades 314 fall (90 procent) av syfilis bland män och 35 fall (10 procent) bland kvinnor. Syfilis är nio gånger vanligare bland män än bland kvinnor (figur 1). Mellan 2009–2015 sågs en signifikant årlig ökning av antalet rapporterade syfilisfall bland män med i genomsnitt 12 procent (95 procent konfidensintervall: 8–15 procent) och bland kvinnor var under samma period en årlig ökning med 2 procent (95 procent KI: 0–9 procent), en ökning som dock inte var signifikant. Jämfört med 2015 ökade syfilisfallen 2016 bland män med 11 procent och minskade bland kvinnor med 24 procent.

Medianåldern vid tiden för diagnos var för kvinnor 32 år (spridning 0–72 år) och för män 38 år (spridning 15–77 år). Medianåldern för män som smittats genom heterosexuell kontakt var 39,5 år (spridning 21–75 år) och för män som smittats genom sex med män 39 år (spridning 20–77 år).

I samtliga åldersgrupper var incidensen per 100 000 invånare högre för män än för kvinnor. Incidensen var högst i åldersgrupperna 25–34 och 35–44 år oavsett kön, samt bland män i åldern 45–54 år (figur 2). I alla åldersgrupper bland kvinnor sågs en minskning utom åldersgruppen 55–64 år. Bland män sågs ett likadant mönster utom åldersgruppen 25–34 år (ökning med 45 procent) och i åldersgruppen 55-64 år (ökning med 36 procent).

Figur 2: Syfilisincidens per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper 2000–2016.

Figur 2: Syfilisincidens per 100 000 invånare uppdelat på kön och åldersgrupper 2000–2016

Smittväg

Män som smittas genom sex med män

244 män (78 procent av männen) hade smittats genom sexuella kontakter med män, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2015. Mellan 2009­–2015 sågs en signifikant ökning av syfilisfallen bland MSM med i genomsnitt 15 procent årligen (95 procent konfidensintervall: 10–20 procent).

Av syfilisfallen bland MSM rapporterades endast 22 procent i åldrarna 20–29 år medan 78 procent av fallen sågs i åldrarna 30–79 år. Särskilt fallen bland män som smittats genom sex med män var koncentrerade till de tre storstadsregionerna, där 92 procent av alla fall rapporterades med denna smittväg (90 procent 2015).

Heterosexuellt smittade män och kvinnor

Av totalt 314 rapporterade fall bland män var 34 (11 procent) smittade genom heterosexuell kontakt, en oförändrad trend jämfört med 2015 (figur 3). Mellan 2009–2015 sågs en icke signifikant ökning av syfilis bland män som smittades genom sex med kvinnor med i genomsnitt sex procent årligen (95 procent konfidensintervall: -4 till 16 procent). Nio män har rapporterats som smittade antingen genom sex med kvinnor eller män. Uppgift om smittväg saknades för 27 män.

Av 35 anmälda syfilisfall bland kvinnor (minskning med 24 procent jmf med 2015) rapporterades 22 kvinnor ha smittats genom heterosexuell kontakt, en kvinna genom sex med kvinnor, medan uppgift om smittväg saknades för nio kvinnor. Mellan 2009–2015 sågs en icke signifikant ökning av syfilis bland kvinnor med i genomsnitt sex procent årligen (95 procent konfidensintervall: -3 till 14 procent).

Två barn rapporterades ha smittats med syfilis under graviditet.

Figur 3. Antal rapporterade fall av syfilis per smittväg och kön 2000–2016.

Figur 3. Antal rapporterade fall av syfilis per smittväg och kön 2000–2016

Smittland

För 167 fall (48 procent) angavs Sverige som smittland och för 169 fall (48 procent) angavs smittan ha skett utomlands. För 13 fall (4 procent) saknades uppgift om smittland.

Av kvinnorna hade 24 (68 procent) smittats utomlands och 11 kvinnor (32 ) hade smittats i Sverige. För utlandssmittade kvinnor och i de fall inget smittland angivits rör det sig oftast om migranter som troligen smittats före ankomsten till Sverige, ofta med oklart eller inget angivet stadium då infektionen påvisats i rutintestning vid hälsoundersökningen som erbjuds asylsökande.

Bland männen hade 145 (46 procent) smittats utomlands och 156 (50 procent) i Sverige. Uppgift om smittland saknades för 13 män. Av de 34 män som smittats genom heterosexuell kontakt hade 10 män (29 procent) smittats i Sverige och 24 män (71 procent) smittats utomlands. Av de 244 män som smittats genom sex med män hade 144 (59 procent) smittats i Sverige och 98 (40 procent) smittats utomlands. Spanien (23 fall), Tyskland (13 fall), Danmark (9 fall) och USA (8 fall) var de vanligaste smittländerna i denna grupp.

Geografisk fördelning i Sverige

Av samtliga syfilisfall 2016 rapporterades flest fall från storstadsregionerna: Stockholms län rapporterade 219 fall (63 procent), Skåne region rapporterade 40 fall (11,5 procent) och Västra Götaland rapporterade 32 fall (9 procent).

Incidensen i Stockholms län och Kalmar var högre än i riket som helhet (3,5 fall per 100 000 invånare; figur 4). Syfilisincidensen ökade i fem av länen och de största ökningarna sågs i Skåne, Stockholms län och Västernorrland. En minskning sågs i alla resterande län. En kraftig minskning av antal rapporterade syfilisfall i ett stort antal län 2016 kan förklaras av avskaffandet av provtagning för syfilis för asylsökande och nyanlända vuxna invandrare efter att en genomgång av 4 000 syfilisanalyser i Stockholms läns landsting visade dels på ospecifik diagnostik, dels att endast ett fall av aktiv syfilis upptäcktes.

Figur 4. Syfilisincidens per 100 000 invånare fördelat på län 2014–2016.

Figur 4. Syfilisincidens per 100 000 invånare fördelat på län 2014–2016

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Ökningen av syfilis under 2000-talet ses framför allt i de tre storstadsregionerna bland män som smittats genom sex med män. En liknande ökning bland MSM har under de senaste åren rapporterats av smittskydds- och folkhälsomyndigheter i flera länder i västvärlden, exempelvis Norge, Danmark, Storbritannien och USA.

Majoriteten av alla kvinnor och män som smittats genom heterosexuella kontakter är smittade utomlands. Bland män som smittats genom sex med män har ungefär hälften smittats utomlands. Det är därför viktigt att uppmärksamma att oskyddade sexuella kontakter på utlandsresan kan innebära ökad risk för smitta med syfilis.

Hos män som har sex med män är syfilis dessutom en markör för ökad risk att också ha en hivinfektion, eftersom syfilis i dess tidiga stadier kan underlätta överföringen av hiv. För att kunna upptäcka asymtomatiska smittbärare och förebygga att allvarliga skador uppkommer senare i infektionens tertiärstadium, är det viktigt att erbjuda syfilistestning i samband med hivtestning och även erbjuda hivpositiva män som har sex med män rutintestning för syfilis, då syfilis är överrepresenterat i denna grupp.

De geografiska skillnaderna i landet utöver lokal smittspridning i de tre storstadsregionerna, beror oftast på antalet genomförda hälsoundersökningar bland migranter från länder där syfilis är vanligare i befolkningen. Under 2016, dels på grund av den kraftigt ökade migrationen till Sverige 2015, dels på grund av ett ospecifikt syfilistest och svårigheter att följa upp migranter med ytterligare syfilisprover, avskaffades syfilisscreeningen bland asylsökande och nyanlända vuxna invandrare. Fortfarande ska dock alla gravida kvinnor i Sverige erbjudas syfilistest då en obehandlad syfilisinfektion hos en gravid kvinna kan överföras till fostret och orsaka allvarliga skador. Syfilis behandlas med antibiotika och behandlingen måste följas upp under lång tid.

Läs mer