Syfilis – sjukdomsstatistik

Lyssna

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Syfilis är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Syfilis 2017

Bakgrund

Syfilis är framförallt en sexuellt överförbar infektion och orsakas av en spiralformad bakterie, Treponema pallidum. En syfilisinfekterad gravid kvinna kan också smitta sitt foster via moderkakan. Även blodsmitta kan förekomma och därför testas samtliga blodgivare.

Utfall och trend

Under 2017 rapporterades 389 fall av syfilis (incidens 3,8 fall per 100 000 invånare), varav 229 som smittade i Sverige. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Syfilis är fortsatt vanligare bland män, något som framför allt förklaras av att infektionen är mer förekommande bland män som har sex med män (MSM) jämfört med övriga befolkningen. Under de senaste femton åren ses stora variationer i antalet rapporterade fall per år, men trenden över tid har varit uppåtgående sedan år 2000 (figur 1). Mellan 2009–2015 såg man en signifikant årlig ökning av antalet rapporterade syfilisfall med i genomsnitt 9 procent.
Av de rapporterade fallen hade 150 (39 procent) primär syfilis, 86 (22 procent) sekundär syfilis och 114 (29 procent) tidig latent syfilis (= mindre än 2 år efter smittotillfället). Resterande 39 fall (10 procent) hade oklart eller ej angivet stadium.

Figur 1. Syfilisincidens (fall per 100 000 invånare) i Sverige 2000–2017.

Graf som visar incidens av syfilis 2000-2017

Ålder och kön

2017 rapporterades 362 fall (93 procent) av syfilis bland män och 27 fall (7 procent) bland kvinnor. Syfilis är 14–15 gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Jämfört med 2016 ökade syfilisfallen 2017 bland män med 15 procent och minskade bland kvinnor med 23 procent.

Medianåldern vid tiden för diagnos var för kvinnor 28 år (spridning 18–69 år) och för män 37 år (spridning 16–78 år) oavsett smittväg. I samtliga åldersgrupper var incidensen högre för män än för kvinnor (figur 2 och 3). Incidensen var högst bland män i åldersgrupperna 25–34 år, 35–44 år samt 45–54 år som alla hade en incidens på mer än 10. Det ska jämföras med kvinnor där ingen åldersgrupp hade en incidens på mer än 2.

Figur 2. Syfilisincidens (fall per 100 000 invånare) hos kvinnor och åldersgrupp 2008–2017.

Graf som visar incidens av syfilis bland kvinnor 2008-2017

Figur 3. Syfilisincidens (fall per 100 000 invånare) hos män och åldersgrupp 2008–2017.

Graf som visar incidens av syfilis bland män 2008-2017

Smittväg

Män som smittas genom sex med män

311 män (86 procent av männen) hade smittats genom sexuella kontakter med män (MSM), vilket är en ökning med 27 procent jämfört med 2016. Mellan 2009–2015 sågs en signifikant ökning av syfilisfallen bland MSM med i genomsnitt 15 procent årligen.

Av syfilisfallen bland MSM rapporterades 75 procent i åldrarna äldre än 30 år. Fallen bland MSM är koncentrerade till de tre storstadsregionerna som rapporterade 90 procent av alla fall med denna smittväg (92 procent 2016).

Heterosexuellt smittade män och kvinnor

Av totalt 362 rapporterade fall bland män var 34 (9 procent) smittade genom heterosexuell kontakt, en oförändrad trend jämfört med 2016 (figur 4). Mellan 2009–2015 sågs en icke signifikant ökning av syfilis i denna grupp med i genomsnitt sex procent årligen. Fyra män har rapporterats som smittade antingen genom sex med kvinnor eller män. Uppgift om smittväg saknades för 13 män.

Av 27 anmälda syfilisfall bland kvinnor (minskning med 24 procent jämfört med 2016) rapporterades 20 kvinnor ha smittats genom heterosexuell kontakt medan uppgift om smittväg saknades för 7 kvinnor. Inget barn rapporterades smittat i samband med förlossning under 2017.

Figur 4. Syfilisfall per smittväg och kön 2008–2017.

Graf som visar syfilisfall per smittväg och kön 2008-2017

Smittland

För 229 fall (59 procent) angavs Sverige som smittland och för 146 fall (37 procent) angavs smittan ha skett utomlands. För 14 fall (4 procent) saknades uppgift om smittland.

Av kvinnorna hade 11 (41 procent) smittats utomlands och 11 kvinnor hade smittats i Sverige. För utlandssmittade kvinnor och i de fall inget smittland angivits rör det sig oftast om migranter som troligen smittats före ankomsten till Sverige, ofta med oklart eller inget angivet stadium då infektionen påvisats i rutintestning vid hälsoundersökningen som erbjuds asylsökande.

Bland männen hade 135 (37 procent) smittats utomlands och 218 (60 procent) i Sverige. Uppgift om smittland saknades för 9 män. Av de 34 män som smittats genom heterosexuell kontakt hade 17 män (50 procent) smittats i Sverige och 17 män smittats utomlands.

Av de 311 MSM hade 195 (63 procent) smittats i Sverige och 113 (36 procent) smittats utomlands. Spanien (16 fall), Danmark (15 fall), Tyskland (12 fall) och Thailand (10 fall) var de vanligaste smittländerna i denna grupp.

Geografisk fördelning i Sverige

Av samtliga syfilisfall 2017 rapporterades flest fall från storstadsregionerna: Stockholms län rapporterade 255 fall (66 procent), Region Skåne rapporterade 42 fall (11 procent) och Västra Götaland rapporterade 38 fall (9,8 procent).

Bara i Stockholms län var incidensen högre än i Sverige som helhet (11,1 jämfört med 3,8 fall per 100 000 invånare).

En kraftig minskning av antalet rapporterade syfilisfall i ett stort antal län sedan 2016 kan förklaras av avskaffandet av provtagning för syfilis för asylsökande och nyanlända vuxna invandrare. En genomgång av 4 000 syfilisanalyser i Stockholms läns landsting visade dels på ospecifik diagnostik, dels att endast ett fall av aktiv syfilis upptäcktes och således att tidigare har många fall av icke aktuell syfilis rapporterats.

Sammanfattning

Ökningen av syfilis under 2000-talet ses framför allt bland MSM i de tre storstadsregionerna. En liknande ökning bland MSM har under de senaste åren rapporterats av smittskydds- och folkhälsomyndigheterna i flera länder i västvärlden, exempelvis Norge, Danmark, Storbritannien och USA. Även gonorré och klamydia har ökat bland MSM, såväl i Sverige som i andra länder.

Hos MSM är syfilis dessutom en markör för ökad risk för hivinfektion, bland annat för att syfilis i dess tidiga stadier kan underlätta överföringen av hiv. För att kunna upptäcka asymtomatiska smittbärare och förebygga att allvarliga skador uppkommer senare i infektionens tertiärstadium, är det viktigt att erbjuda syfilistestning i samband med hivtestning och även erbjuda hivpositiva MSM rutintestning för syfilis, då syfilis är överrepresenterat i denna grupp.

Hälften av alla kvinnor och män som smittats med syfilis genom heterosexuella kontakter är smittade utomlands. Bland MSM har majoriteten smittats i Sverige men också en stor del utomlands. Därför är ett viktigt reseråd att undvika oskyddat sex vid tillfälliga kontakter, både i Sverige och utomlands.

De geografiska skillnaderna i landet utöver lokal smittspridning i de tre storstadsregionerna, beror oftast på antalet genomförda hälsoundersökningar bland migranter från länder där syfilis är vanligare i befolkningen. Under 2016 avskaffades den generella syfilisscreeningen bland asylsökande och nyanlända vuxna, på grund av ett ospecifikt syfilistest och svårigheter att följa upp migranter med ytterligare syfilisprover. Fortfarande ska dock alla gravida kvinnor i Sverige erbjudas syfilistest då en obehandlad syfilisinfektion hos en gravid kvinna kan överföras till fostret och orsaka allvarliga skador. Syfilis behandlas med antibiotika och behandlingen måste följas upp under lång tid.

Läs mer