Syfilis – sjukdomsstatistik

Lyssna

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Syfilis är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Syfilis 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 431 fall av syfilis motsvarande en incidens på 4,2 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med 9,5 procent jämfört med 2018 (n=476). Under de senaste 15 åren ses stora variationer i antalet rapporterade fall per år, men trenden över tid har varit ökande sedan början av 2000-talet (figur 1). Av de rapporterade fallen hade 41 procent (n=178) primär syfilis, 22 procent (n=93) sekundär syfilis och 28 procent (n=122) tidigt latent syfilis (mindre än 2 år efter smittotillfället). Resterande 9 procent (n=38) saknade denna information.

Syfilis är fortsatt vanligare bland män som under 2019 stod för 93 procent av de rapporterade fallen (n=402). Jämfört med 2018 minskade syfilisfallen bland män med 4 procent och med 48 procent bland kvinnor. I samtliga åldersgrupper var incidensen högre för män än för kvinnor och högst bland män i åldersgrupperna 25–54 år (figur 2 och 3). Under året rapporterades 84 procent av männen (n=338) ha smittats genom sexuella kontakter med andra män (MSM), en minskning med 2 procent jämfört med 2018. Av syfilisfallen bland MSM rapporterades 78 procent i åldrarna över 30 år. Cirka 10 procent av männen (n=40) rapporterades fått infektionen genom heterosexuella kontakter (figur 4). Av syfilisfall bland kvinnor rapporterades 66 procent (n=19/29) kvinnor ha fått infektionen genom heterosexuell kontakt. Ett barn rapporterades med medfödd syfilis under 2019.

För 67 procent av fallen (n=288) angavs Sverige som smittland och av dessa var andelen högst bland män som har sex med män (73 procent) följt av kvinnor (45 procent) och heterosexuellt smittade män (38 procent). Den största andelen av fallen som fått infektionen utanför Sverige (n=131) var män med heterosexuell kontakt (60 procent). Av samtliga syfilisfall 2019 rapporterades flest fall från storstadsregionerna och antalet fall minskade i 14 av 21 regioner (figur 5). Fallen bland MSM fanns främst i de tre storstadsregionerna som rapporterade 90 procent av alla fall med denna smittväg.

Syfilis är fortsatt mycket vanligare bland män, något som framför allt förklaras av att infektionen är mer förekommande bland män som har sex med män (MSM) jämfört med övriga befolkningen.

Figur 1. Incidens av syfilis i Sverige, 2001–2019.

Förklaring finns i texten.

Figur 2. Syfilisincidens hos kvinnor och åldersgrupp, 2010–2019.

Förklaring finns i texten.

Figur 3. Syfilisincidens hos män och åldersgrupp, 2010–2019.

Förklaring finns i texten.

Figur 4. Syfilisfall per smittväg och kön, 2010–2019.

Förklaring finns i texten.

Figur 5. Syfilisincidens per region 2017–2019.

Förklaring finns i texten.

Läs mer