Syfilis – sjukdomsstatistik

Lyssna

Syfilis klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Syfilis är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Syfilis 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 474 fall av syfilis motsvarande en incidens på 4,6 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2019 (n=431). Trots årliga variationer ses en ökande trend över tid med 6,9 procent (95 procent konfidensintervall: 2,1–12,1 procent) per år sedan år 2000, även om ökningen mellan 2011 och 2020 inte var statistisk signifikant (figur 1).

Av de rapporterade fallen hade 34 procent (n=159) primär syfilis, 19 procent (n=92) sekundär syfilis och 37 procent (n=177) tidigt latent syfilis (mindre än två år efter smittotillfället). Resterande 10 procent (n=46) saknade information om sjukdomsstadium.

Syfilis är fortsatt vanligare bland män som under 2020 rapporterades i 77 procent av fallen (n=363). Jämfört med 2019 ökade syfilisfallen bland män med 8,5 procent och 31 procent bland kvinnor. I samtliga åldersgrupper var incidensen högre för män än för kvinnor och högst bland män i åldersgrupperna 25–54 år (figur 2 och 3). Under året rapporterades 77 procent av männen i gruppen män som har sex med män (MSM) (n=362), en ökning med 7 procent jämfört med 2019 (figur 4). Av syfilisfallen bland MSM rapporterades 75 procent i åldrarna över 30 år. Cirka 10 procent av männen (n=47) rapporterades ha fått infektionen genom heterosexuella kontakter (figur 4). Av syfilisfall bland kvinnor (n=38) rapporterades 68 procent kvinnor ha fått infektionen genom heterosexuell kontakt. För 5,5 procent (n=16) saknades information om smittväg.

För 77 procent av fallen (n=365) angavs Sverige som smittland och av dessa var andelen högst bland heterosexuellt smittade kvinnor (85 procent) följd av MSM (83 procent) och heterosexuellt smittade män (66 procent). Andelen smittade i Sverige ökade under 2020 jämfört med tidigare år. Av samtliga syfilisfall rapporterades flest från storstadsregionerna (83 procent) och antalet fall ökade i 13 av 21 regioner (figur 5). Bland MSM rapporterades syfilisfall främst från de tre storstadsregionerna som rapporterade 91 procent av alla fall.

Syfilis ökade under 2020. Stora variationer i antalet fall ses över tid därför att sjukdomen är långdragen, kan upptäckas sent och rapporteras med fördröjning, samt på grund av att inflödet av infektionen från länder med hög syfilisprevalens. Syfilis är fortsatt mycket vanligare bland män, något som framför allt förklaras av att infektionen är mer förekommande bland MSM jämfört med övriga befolkningen.

Figur 1. Syfilisincidensen i Sverige 2011–2020.

Linjediagram över incidensen för syfilis. Stigande trend sedan 2011.

Figur 2. Syfilisincidens hos kvinnor per åldersgrupp 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av syfilis hos kvinnor. Högst i gruppen 25-34 år.

Figur 3. Syfilisincidens hos män per åldersgrupp 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av syfilis hos män. Högst i gruppen 25-34 år.

Figur 4. Syfilisfall per smittväg och kön 2011–2020.

Linjediagram över fall av syfilis efter smittväg och kön. Män som har sex med män dominerar.

Figur 5. Syfilisincidensen per region 2018–2020.

Stapeldiagram över incidens av syfilis per region. Stockholm dominerar stort.

Läs mer