Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 476 fall av syfilis motsvarande en incidens 4,7 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 22 procent jämfört med 2017 (n=389) vilket befäster den uppåtgående trenden sedan 2000 (figur 1). Av de rapporterade fallen hade 36 procent (n=171) primär syfilis, 21 procent (n=100) sekundär syfilis och 33 procent (n=157) tidigt latent syfilis (mindre än 2 år efter smittotillfället). Resterande hade oklart eller ej angivet stadium (10 procent; n=48). Syfilis är fortsatt vanligare bland män som under 2018 stod för 88 procent av de rapporterade fallen (n=420). Jämfört med 2017 ökade syfilisfallen bland män med 16 procent och fördubblades bland kvinnor. I samtliga åldersgrupper var incidensen högre för män än för kvinnor och högst bland män i åldersgrupperna 25–54 år (figur 2 och 3).

Under året rapporterades 82 procent av männen (n=345) ha smittats genom sexuella kontakter med andra män (MSM), en minskning med 4 procent jämfört med 2017. Av syfilisfallen bland MSM rapporterades 77 procent i åldrarna över 30 år. Fallen bland MSM fanns främst i de tre storstadsregionerna som rapporterade 89 procent av alla fall med denna smittväg. Cirka 12 procent av männen (n=49) rapporterades fått infektionen genom heterosexuella kontakter (figur S1). Av syfilisfall bland kvinnor rapporterades 63 procent (n=35/56) kvinnor ha smittats genom heterosexuell kontakt. Tre barn rapporterades med medfödd syfilis under 2018.

För 62 procent av fallen (n=293) angavs Sverige som smittland och för 32 procent (n=150) angavs smittland utomlands. Den högsta andelen som rapporterats ha fått infektionen i Sverige var bland män som har sex med män (68 procent) och lägst bland kvinnor (45 procent). Den största andelen av utomlandssmittade fall var män som fått infektionen överförd genom heterosexuell kontakt (47 procent). Av samtliga syfilisfall 2018 rapporterades störst andel från storstadsregionerna och antalet fall ökade i 12 regioner med störst ökning i Stockholm och i Dalarna (figur S2). Västernorrland och Gotland har inte rapporterat syfilisfall under 2018.

Ökningen av syfilis fortsätter framför allt bland män som har sex med män i de tre storstadsregionerna. Liknande trender har man sett i andra Västeuropeiska länder.

Figur 1. Syfilisincidens i Sverige under åren under åren 2000–2018.

Figur 1. Syfilisincidens i Sverige under åren under åren 2000–2018.

Figur 2. Syfilisincidens hos kvinnor per åldersgrupp under åren 2000-2018.

Figur 2. Syfilisincidens hos kvinnor per åldersgrupp under åren 2000-2018.

Figur 3. Syfilisincidens hos män per åldersgrupp under åren 2000-2018.

Figur 3. Syfilisincidens hos män per åldersgrupp under åren 2000-2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om syfilis
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Annual Epidemiological Report for 2016 - Syphilis