Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 431 fall av syfilis motsvarande en incidens på 4,2 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med 9,5 procent jämfört med 2018 (n=476). Under de senaste 15 åren ses stora variationer i antalet rapporterade fall per år, men trenden över tid har varit ökande sedan början av 2000-talet (figur 1). Av de rapporterade fallen hade 41 procent (n=178) primär syfilis, 22 procent (n=93) sekundär syfilis och 28 procent (n=122) tidigt latent syfilis (mindre än 2 år efter smittotillfället). Resterande 9 procent (n=38) saknade denna information.

Syfilis är fortsatt vanligare bland män som under 2019 stod för 93 procent av de rapporterade fallen (n=402). Jämfört med 2018 minskade syfilisfallen bland män med 4 procent och med 48 procent bland kvinnor. I samtliga åldersgrupper var incidensen högre för män än för kvinnor och högst bland män i åldersgrupperna 25–54 år (figur 2 och 3). Under året rapporterades 84 procent av männen (n=338) ha smittats genom sexuella kontakter med andra män (MSM), en minskning med 2 procent jämfört med 2018. Av syfilisfallen bland MSM rapporterades 78 procent i åldrarna över 30 år. Cirka 10 procent av männen (n=40) rapporterades fått infektionen genom heterosexuella kontakter (figur 4). Av syfilisfall bland kvinnor rapporterades 66 procent (n=19/29) kvinnor ha fått infektionen genom heterosexuell kontakt. Ett barn rapporterades med medfödd syfilis under 2019.

För 67 procent av fallen (n=288) angavs Sverige som smittland och av dessa var andelen högst bland män som har sex med män (73 procent) följt av kvinnor (45 procent) och heterosexuellt smittade män (38 procent). Den största andelen av fallen som fått infektionen utanför Sverige (n=131) var män med heterosexuell kontakt (60 procent). Av samtliga syfilisfall 2019 rapporterades flest fall från storstadsregionerna och antalet fall minskade i 14 av 21 regioner (figur 5). Fallen bland MSM fanns främst i de tre storstadsregionerna som rapporterade 90 procent av alla fall med denna smittväg.

Syfilis är fortsatt mycket vanligare bland män, något som framför allt förklaras av att infektionen är mer förekommande bland män som har sex med män (MSM) jämfört med övriga befolkningen.

Figur 1. Incidens av syfilis i Sverige, 2001–2019.

Figur 2. Syfilisincidens hos kvinnor och åldersgrupp, 2010–2019.

Figur 3. Syfilisincidens hos män och åldersgrupp, 2010–2019.

Figur 4. Syfilisfall per smittväg och kön, 2010–2019.

Figur 5. Syfilisincidens per region 2017–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om syfilis
Tabellsamling – årsrapporter 2019