Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tuberkulos 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 491 fall av tuberkulos (TB) i Sverige motsvarande en incidens av 4,8 fall per 100 000 invånare - en minskning med 3 procent jämfört med 2018 (figur 1). Av dessa var 479 diagnostiserade i Sverige och 12 diagnostiserade utomlands. Åldersfördelningen var, med undantag av en marginell ökning i åldersgrupperna 15–19 och 20–24 år, oförändrad jämfört med 2018. Flest fall tillhör gruppen födda i annat land (figur 2) och de kommer framförallt ifrån länder som fortfarande har en hög incidens av tuberkulos. Under 2019 rapporterades 69 fall (14 procent) som smittade i Sverige (2018: 15 procent; n=78) och flest i gruppen över 60 år och födda i Sverige (19/69; 28 procent). Infektionen hos gruppen födda i Sverige över 60 år kunde ofta relateras till trolig smitta i barndomen (16/19; 84 procent). Totalt sett var antalet fall bland personer födda i Sverige i stort oförändrat jämfört med föregående år (2019: n=66; 2018: n=69). Dessa fall var relativt jämnt fördelad över ålder (figur 2) men med särskilt få fall bland barn under 10 år (fyra fall). Flest fall rapporterades från Region Stockholm (128 fall), Västra Götalandsregionen (84 fall) och Region Skåne (59 fall). Den geografiska fördelningen av rapporterade fall under ett år påverkas främst av var nyanlända immigranter bosätter sig.

Av fallen diagnostiserade i Sverige var 83 procent (n=396/479) odlingsverifierade och av dessa hade 1,8 procent multiresistent TB (n=7), vilket är en låg nivå då den sedan 2007 oftast legat runt 3 procent av isolaten. Av de odlingsverifierade fallen tillhörde 21 procent (82/396) av isolaten 46 kluster vilket var på samma nivå som 2018 (2018: 85/408; 21 procent). Sedan helgenomsekvensering infördes som typningsmetod 2016 har andelen fall som tillhör kluster minskat från cirka 45 till 21 procent vilket beror på metodens högre upplösning än tidigare använda metoder (MIRU-VNTR+spoligotypning).

Sammanfattningsvis fortsätter TB att minska under 2019 men med en lägre takt än den som sågs mellan 2015-2017. Den geografiska fördelningen av rapporterade fall under ett år påverkas främst av hur många nyanlända som bosätter sig i respektive region.

Figur 1. Incidens av TB i Sverige, 1940-2019.

Incidens av TB i Sverige, 1940-2019, från 300 till ett fåtal per 100 000 invånare

Figur 2. Incidens av TB i Sverige per födelseland, 2010-2019.

 Incidens av TB i Sverige per födelseland, 2010-2019, nästan samtliga fall är utrikes födda.

Figur 3. Antal TB-fall under 2019 per åldersgrupp och födelseland 2019.

 Antal TB-fall under 2019 per åldersgrupp och födelseland 2019, flest yngre män

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Tuberculosis 2019 Surveillance report SVA
Sjukdomsinformation om tuberkulos

En mer utförlig version av årsrapporten finns här
Tabellsamling – årsrapporter 2019