Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 335 fall av tuberkulos (TB) i Sverige motsvarande en incidens av 3,2 fall per 100 000 invånare – en minskning med 32 procent jämfört med 2019 (figur 1). Av dessa var 328 diagnostiserade i Sverige och sju diagnostiserade utomlands. Flest fall tillhör gruppen födda i annat land och de kommer framförallt ifrån länder som fortfarande har en hög incidens av tuberkulos varav flertalet bedöms som smittade i sitt ursprungsland. Incidensen bland personer födda utomlands har dock stadigt minskat sedan 2015 då migrationen minskat (figur 2). De flesta som smittats i andra länder insjuknar inom de första fem åren i Sverige.

Under 2020 bedömdes 58 fall (17 procent) som smittade i Sverige (vilket ger en faktisk incidens på 0,5 fall per 100 000 invånare) där de flesta tillhörde gruppen över 60 år och födda i Sverige (15/58; 26 procent). Infektionen bland personer födda i Sverige som är över 60 år kunde ofta relateras till trolig smitta i barndomen (12/15; 80 procent).

Totalt har antalet fall bland personer födda i Sverige minskat i samma utsträckning som det totala antalet fall, från 66 fall 2019 till 44 fall 2020, dvs. med 33 procent (22/66). Dessa fall var relativt jämnt fördelade över ålder (figur 3), med få fall bland barn under 10 år (fem fall) och inga fall bland barn i gruppen 10–19 år.

Flest fall rapporterades från Region Stockholm (91 fall), Västra Götalandsregionen (61 fall) och Region Skåne (41 fall). Den geografiska fördelningen av rapporterade fall under ett år påverkas främst av var nyanlända immigranter bosätter sig.

Av personer som diagnostiserades med tuberkulos i Sverige var 80 procent (n=263/328) odlingsverifierade och av dessa hade 2,3 procent multiresistent TB (n=6), att jämföra med runt tre procent, vilket är den nivå som andelen multiresistent TB oftast legat kring sedan 2007. Av de odlingsverifierade fallen tillhörde 17 procent (45/263) 32 olika kluster vilket var något lägre andel än 2019 (2019: 82/396; 21 procent).

Sammanfattningsvis har TB minskat kraftigt under 2020, vilket till stor del förklaras av minskad invandring från länder med hög incidens. Invandringen har minskat gradvis under de senaste fem åren, men extra uttalat under 2020.

Figur 1. Incidens av TB i Sverige, 1940–2020.

Linjediagram över incidens av tuberkulos sedan 1940. Mycket låg nivå sedan 1980-talet.

Figur 2. Incidens av TB i Sverige per födelseland, 2010–2020.

Linjediagram över incidens av tuberkulos efter födelseland. Utomlands dominerar.

Figur 3. Antalet rapporterade TB-fall i Sverige per åldersgrupp och födelseland under 2020.

Stapeldiagram över fall av tuberkulos efter födelseland och ålder. Utomlands 20-24 år dominerar.

Läs mer