Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

2014

Utfall och trend

Under 2014 rapporterades 10 fall av paratyfoidfeber, vilket var ungefär lika många som rapporterades föregående år (9 fall). Totalt rapporterades 26 fall av tyfoidfeber under 2014 vilket var en ökning mot 2013 (19 fall) (figur 1).

Figur 1: Antal anmälda fall av paratyfoidfeber och tyfoidfeber 1997-2014

Ålder och kön

Medianåldern för fallen av paratyfoidfeber var 21 år med spridning mellan 14 och 62 år. Av paratyfoidfallen var majoriteten (60 %) män. Medianåldern för fallen med tyfoidfeber var 27 år med spridning mellan 3 och 64 år. Bland tyfoid-fallen var majoriteten (54 %) kvinnor (figur 2).

Smittland

Under 2014 var alla fall utom två av paratyfoidfeber, och alla fall utom tre av tyfoidfeber, smittade utomlands. Indien var det vanligaste smittlandet för både paratyfoid- och tyfoidfeber (figur 3 och 4).

Figur 2: Antal anmälda fall av paratyfoidfeber och tyfoidfeber per åldersgrupp och kön, 2014

Figur 3: Antal anmälda fall av tyfoidfeber per smittland, 2014

Figur 4: Antal anmälda fall av paratyfoidfeber per smittland, 2014