Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2016

Tyfoidfeber och paratyfoidfeber orsakas av Salmonella Typhi respektive Salmonella (S.) Paratyphi. Dessa räknas till de svåraste salmonellainfektionerna. Utöver gastrointestinala symtom ger framförallt allt tyfoidfeber blodförgiftning. Bakterien förekommer endast hos människa (S. Paratyphi möjligen hos husdjur) och utsöndras med avföringen. Smittöverföring sker framförallt via förorenat vatten eller födoämne, men även från person till person. Båda sjukdomarna har en låg infektionsdos (100–1000 bakterier) vilket gör dem mycket smittsamma.

Utfall

Incidensen för både tyfoidfeber och paratyfoidfeber var hälften 2016 jämfört med föregående år. Incidensen för tyfoidfeber och paratyfoidfeber 2016 var 0,12 respektive 0,05 fall per 100 000 invånare och år. Det totala antalet fall var tolv respektive fem.

Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber och paratyfoidfeber fördelat per år 2007–2016.

Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber och paratyfoidfeber fördelat per år 2007–2016.

Av samtliga rapporterade fall av tyfoidfeber var medianåldern 27 år med spridning 12 till 53 år. Av samtliga rapporterade fall av paratyfoidfeber var medianåldern 34 år med spridning 19 till 67 år.

Av tyfoidfallen var sex män och sex kvinnor. Av paratyfoidfallen var tre män (60 procent) och två kvinnor (40 procent).

Smittland

Under året rapporterades två fall av tyfoidfeber som smittade i Sverige och tio fall som smittade utomlands. Alla fall av paratyfoidfeber rapporterades som smittade utomlands. Under året rapporterades flest fall av både tyfoidfeber och paratyfoidfeber från Indien.

Mikrobiologi

År 2016 utfördes mikrobiologisk typning av alla fall med S. Paratyphi. Typningen utförs enbart på Folkhälsomyndigheten. Alla fall med paratyfoidfeber 2016 orsakades av S. Paratyphi A. Ingen undertypning utförs för S. Typhi då ytterst få fall identifieras per år. Det viktigaste är att mikrobiologiskt kunna särskilja dessa från de salmonellatyper som utgör fallen av salmonellos. Isolat som skickas till myndigheten identifieras eller verifieras som S. Typhi fenotypiskt och med PCR.

Se fördjupad information om mikrobiologi

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Både tyfoidfeber och paratyfoidfeber är mycket ovanliga i Sverige och majoriteten av fallen är vanligen smittade utomlands eller av personer som varit utomlands. Sjukdomarna är allvarliga och starkt förknippade med resa till högendemiska områden som Indien med omkringliggande länder. Vid sådana resor bör därför vaccinationsskyddet mot tyfoidfeber ses över. Det saknas idag vaccin mot paratyfoidfeber i Sverige och det enda sättet att skydda sig mot sjukdomen är god hygien och livsmedelshygien.

Läs mer

Tabellsamling – årsrapporter 2016

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar

Sjukdomsinformation om tyfoidfeber

Sjukdomsinformation om paratyfoidfeber

Nationella mikrobiella övervakningsprogrammet 2017 (PDF, 399 kB)

ECDC: Annual epidemiological report – Typhoid and paratyphoid fever