Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2017

Bakgrund

Tyfoidfeber orsakas av salmonella Typhi och räknas till de svåraste salmonellainfektionerna. Utöver gastrointestinala symtom ger tyfoidfeber ofta blodförgiftning. Bakterien förekommer endast hos människa och utsöndras med avföringen. Smittöverföring sker framförallt via förorenat vatten eller livsmedel, men även från person till person. Sjukdomen har en låg infektionsdos (100–1000 bakterier) vilket gör den mycket smittsam.

Utfall

Under 2017 rapporteras 19 fall av tyfoidfeber motsvarande en incidens av 0,2 fall per 100 000 invånare och år (Figur 1). Av samtliga rapporterade fall var 13 män och 6 kvinnor. Medianåldern var 26 år med spridning 1 till 53 år.

Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber fördelat per år 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av tyfoidfeber 2008-2017

Smittland

Under året rapporterades två fall av tyfoidfeber som smittade i Sverige och 16 fall som smittade utomlands. Under året rapporterades flest fall av tyfoidfeber från Indien.

Mikrobiologi

Se fördjupad information om mikrobiologi.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

Tyfoidfeber är mycket ovanligt i Sverige och majoriteten av fallen är vanligen smittade utomlands eller av personer som varit utomlands. Sjukdomen är allvarlig och starkt förknippad med resa till högendemiska områden som Indien med omkringliggande länder. Vid sådana resor bör därför vaccinationsskyddet mot tyfoidfeber ses över. Utöver vaccin är god hygien och livsmedelshygien viktigt för att skydda sig mot sjukdomen.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om tyfoidfeber

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar