Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2011

Paratyfoidfeber och tyfoidfeber orsakas av salmonella-arter som kan ge allvarligare sjukdomsförlopp än vanlig salmonellainfektion. De är separata, anmälningspliktiga sjukdomar enligt smittskyddslagen. De räknas till skillnad från vanlig salmonella inte som zoonoser. Majoriteten av fallen smittas utomlands, och båda sjukdomarna sprids med förorenade födoämnen eller vatten. Salmonella Typhi, som orsakar tyfoidfeber, förekommer endast hos människan och utsöndras med avföringen. Salmonella Paratyphi, som orsakar paratyfoidfeber, förekommer nästan bara hos människan, utsöndras också med avföringen och kan kontaminera vatten och livsmedel.

Det finns vaccin mot tyfoidfeber som vanligen rekommenderas resenärer till riskområden.

Utfall och trend

Antalet rapporterade fall av både paratyfoidfeber och tyfoidfeber minskade under 2011. Av paratyfoidfeber rapporterades 8 fall 2011 jämfört med 19 fall 2010 och av tyfoidfeber rapporterades 16 fall 2011 jämfört med 23 fall år 2010.

Ålder och kön

Samtliga fall av paratyfoidfeber var i åldern 20-60 år medan fallen av tyfoidfeber var mer spridda i åldrarna, även om majoriteten även här var vuxna. Av paratyfoidfallen var 75 % män medan könsfördelningen var helt jämn för tyfoidfallen.

Smittland

Majoriteten av de rapporterade fallen var smittade utomlands. De enstaka fall som anmäldes med inhemskt ursprung hade i regel smittats sekundärt av en person som smittats i utlandet. År 2011 var Indien, liksom under flera år, det vanligaste smittlandet för båda sjukdomarna. Därefter kom Sri Lanka och Afghanistan för paratyfoidfeber och Pakistan och Irak för tyfoidfeber.

Mikrobiologisk typning

Samtliga paratyfoidfall var S. Paratyphi A. S. Typhi typas inte vidare.