Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 29 fall av tyfoidfeber vilket är något fler än under föregående år (figur 1). Medianåldern var 24 år (spridning 2–58 år) och 62 procent var män (n=18). I likhet med tidigare år var majoriteten smittade utomlands medan fyra rapporterades ha smittats i Sverige. Flest fall av tyfoidfeber rapporterades ha smittats i Pakistan (n=12). För 20 av fallen påvisades smittan i blod vilket är kännetecknande för allvarligare infektion. Under 2019 typades isolat från 22 fall med helgenomsekvensering. Jämförelser av sekvenserna påvisade inbördes samband för 7 av fallen fördelade på 3 olika kluster. Ett kluster (n=2) visade på inhemsk smitta inom familj medan de övriga två kunde kopplas till resor till Pakistan (n=3) respektive Irak (n=2). Tyfoidfeber är fortsatt en ovanlig infektion i Sverige och de flesta smittas utomlands, ofta i södra Asien.

Figur 1. Antal fall med tyfoidfeber under åren 2010–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om tyfoidfeber
Tabellsamling – årsrapporter 2019