Tyfoidfeber klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Vid misstänkt livsmedels- eller vattenburen smitta skall miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas. Tyfoidfeber är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Tyfoidfeber 2020

Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 11 fall av tyfoidfeber (Salmonella Typhi) vilket är det lägsta antalet fall sedan 2012 (figur 1). Medianåldern var 25 år (spridning 2–57 år) och sex av fallen var kvinnor. I likhet med tidigare år smittades majoriteten (n=9) utomlands medan två smittades i Sverige. Flest fall rapporterades smittade i Pakistan (n=5). För sju av fallen påvisades smittan i blod vilket är kännetecknande för allvarligare infektion.

Under 2020 typades isolat från nio fall med helgenomsekvensering. Ett nära genetiskt samband påvisades mellan tre isolat 2020 vilka bar på ESBLA-genen blaCTX-M-15 samt ett isolat från 2019. Smittland var Pakistan.

Tyfoidfeber är en ovanlig infektion i Sverige och de flesta smittas utomlands, ofta i södra Asien. Åtta av sjukdomsfallen rapporterades under årets första kvartal.

Figur 1. Antalet fall med tyfoidfeber under åren 2011–2020.

Stapeldiagram över antal fall av tyfoidfeber. En topp 2019 och kraftig minskning 2020.

Läs mer