Utfall och trend

Under 2015 rapporterades 11 fall av paratyfoidfeber, vilket var ungefär lika många som rapporterades föregående år (10 fall). Totalt rapporterades 21 fall av tyfoidfeber under 2014 vilket var en liten minskning jämfört med 2014 (26 fall) (figur 1).

Figur 1: Antal anmälda fall av paratyfoidfeber och tyfoidfeber 1997-2015

Ålder och kön

Medianåldern för fallen av paratyfoidfeber var 21 år med spridning mellan 6 och 48 år. Av paratyfoidfallen var majoriteten (82 %) kvinnor. Medianåldern för fallen med tyfoidfeber var 25 år med spridning mellan 0 och 49 år. Bland tyfoid-fallen var majoriteten (55 %) män.

Smittland

Under 2015 var alla fall av paratyfoidfeber, och alla fall utom två av tyfoidfeber, smittade utomlands. För två fall av paratyfoidfeber och ett fall av tyfoidfeber var smittland okänt. Bangladesh och Pakistan var de vanligaste smittländerna för paratyfoidfeber, medan Indien var det vanligaste smittlandet för tyfoidfeber (figur 2).

Figur 2: Antal anmälda fall av tyfoidfeber och paratyfoidfeber per smittland, 2015