Infektion som orsakas av Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 respektive Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar liksom V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus. Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

I vissa fall kan vibriobakterierna orsaka badsårsfeber.

Statistik för toxinbildande vibrio cholerae (O1 och O139) finns under Kolera

Sjukdomsinformation

Vibrioinfektion exklusive kolera – Vibrio species 2018

Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades totalt 178 fall av vibrioinfektion (figur 1) motsvarande en incidens av 1,8 fall per 100 000 invånare. Det är den högsta incidensen sedan vibrioinfektion blev anmälningspliktig 2004. Av fallen smittades 76 procent i Sverige (n=135/178). Av de utlandssmittade blev en stor andel smittade i länder kring Medelhavet. Medianåldern för vibrioinfektion var 57 år (spridning 1-101 år) och liksom under tidigare år rapporterades fler män än kvinnor med vibrioinfektion (67 procent; n=120). Ovanligt många smittades under juli och augusti i Sverige (figur 2) med sår- och blodinfektioner. Majoriteten av de som insjuknade med blodinfektion var äldre, 70 procent (21/30 fall) var 70 år eller äldre. Även fall av sårinfektioner var fler än tidigare år med 47 fall under samma period. Huvuddelen smittades under bad längs med Östersjökusten och Västerhavet.

Av inhemskt smittade fall med blodinfektioner dominerade arterna V. vulnificus och V. cholera (ej CTX producerande) med 13 respektive 12 fall. För inhemskt smittade med sårinfektion var däremot V. parahaemolyticus vanligast med 14 fall följt av V. cholerae (ej CTX producerande) och V. alginolyticus med 8 respektive 6 fall. V. vulnificus återfanns i tre av fallen med sårinfektion och i ett fall återfanns både V. vulnificus och V. parahaemolyticus. För inhemskt smittade med öroninfektion var V. cholera (ej CTX producerande) den dominerande arten med 25 fall.

Varma somrar med höga vattentemperaturer gynnar tillväxt av naturligt förekommande Vibriobakterier i bräckt vatten. Sommaren 2018 var extremt varm och solig vilket skapade gynnsamma tillväxtförhållande för Vibriobakterier i Östersjön och Västerhavet som i sin tur ökade risken för infektion via bad.

Figur 1. Antal fall och smittland för vibrioinfektion under åren 2009-2018.

Figur 1. Antal fall och smittland för vibrioinfektion unde åren 2009-2018.

Figur 2. Säsongsvariation av vibrioinfektioner under 2018.

Figur 2. Säsongsvariation av vibrioinfektioner under 2018

Figur 3. Antal fall för olika typer av vibrioinfektioner under 2018.

Figur 3. Antal fall för olika typer av vibrioinfektioner under 2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om vibrioinfektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)