Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion som orsakas av Vibrio cholerae av andra serotyper än O1 eller O139 respektive Vibrio cholerae av serotyp O1 eller O139 som inte är toxinbildande är enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga sjukdomar liksom V. parahaemolyticus, V. vulnificus och V. alginolyticus.

Inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Sjukdomen blev anmälningspliktig den första juli 2004.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Läs mer:

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Vibrioinfektion exklusive kolera – Vibrio species 2015

Infektion med Vibrio kan orsakas av olika vibriobakterier t ex Vibrio cholerae serotyp icke-O1/O139, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus och V. vulnificus. Vibriobakterier är vanliga i bräckt vatten men kan även förekomma i sötvatten och saltvatten. Under varma somrar när vattentemperaturen under en längre period är högre än normalt, d v s mer än 20 grader gynnas bakterietillväxten. Om man då har ett sår på kroppen när man badar utomhus kan man få en sårinfektion. I ett fåtal fall kan infektionen nå blodbanan och leda till blodförgiftning. Bakterierna kan även orsaka infektion i yttre hörselgången (öroninflammation) och den som sväljer infekterat vatten kan få en tarminfektion. Även den som äter rå fisk eller råa skaldjur riskerar att smittas.

Utfall

Under 2015 minskade antalet rapporterade fall av vibrioinfektion jämfört med 2014. Det minskade antalet fall hade sannolikt ett samband med den svala och regniga inledningen på sommaren. Totalt rapporterades 43 fall och av dem var 24 smittade i Sverige och 17 utomlands. För två fall var smittland okänt.

Under 2014, då sommaren var varm, rapporterades 56 fall som smittats i Sverige. Tidigare år med varma somrar var 2013 då 22 inhemska fall rapporterades och 2006 samt 2010 då 26 respektive 16 inhemska fall rapporterades under respektive år (figur 1).

Figur 1. Antalet fall med vibrioinfektion som smittades i Sverige och utomlands 2006-2015.

Figur 1. Antalet fall med vibrioinfektion som smittades i Sverige och utomlands 2006-2015

Ålder och kön

Liksom tidigare år insjuknade fler män än kvinnor, 30 respektive 13 personer. Medianåldern för samtliga fall var 48 år (mellan 7-87 år). För de som smittats i Sverige var medianåldern 28 år (mellan 7-87 år) och bland de utlandssmittade 55 år (mellan 16-76 år).

Klinisk bild

Öroninflammation var vanligast under året med 18 fall, därefter tarminfektioner med 12 fall och sårinfektioner med 11 fall. Ett fynd i urin samt ett ovanligt fynd i pleuravätska rapporterades.

Av de fall som smittades i Sverige rapporterades 13 fall med öroninflammation, 3 fall med tarminfektion samt 6 fall med sårinfektion av vilka ett med säkerhet kunde kopplas till kontakt med vatten under sommaren (fig. 2). Öroninflammation rapporterades framför allt hos yngre personer, 10 av fallen med öroninflammation var yngre än 30 år.

Bland de utlandssmittade rapporterades 9 fall med tarminfektion, 5 med sårinfektion och 3 med öroninflammation.

Figur 2. Antalet fall som smittades i Sverige samt antalet inhemska fall med sårinfektion 2006-2015.

Figur 2. Antalet fall som smittades i Sverige samt antalet inhemska fall med sårinfektion 2006-2015

Smittland

Vanligaste smittland efter Sverige var Thailand och Turkiet med 3 fall vardera. Från övriga smittländer rapporterades ett fall per land.

Geografisk spridning i Sverige

De inhemska fallen rapporteras vanligen från de södra delarna av landet, från Svealand och Götaland. Under 2015 rapporterades fall upp till Stockholm län under juli-september.

Liksom tidigare år dominerade fall med V. cholerae på ostkusten och fall med V. parahaemolyticus och V. alginolyticus på västkusten.

Säsongsvariation

Sommarvädret i Sverige var kallt och regnigt under juni och juli med undantag för den första veckan i juli och i slutet av augusti blev det åter varmare. Detta avspeglas i de inhemskt smittade fallen då man ser en ökning av fall i juli samt september. Under perioden juli-september inträffade sammanlagt inhemska 14 fall. Fallen som smittades utomlands fördelade sig ganska jämnt över året (fig. 3).

Figur 3. Antalet fall med vibrioinfektion som smittades i Sverige och utomlands per månad 2015.

Figur 3. Antalet fall med vibrioinfektion som smittades i Sverige och utomlands per månad 2015

Mikrobiologisk typning

Av det totala antalet fall rapporterades 11 fall med V. alginolyticus, 11 fall med V. parahaemolyticus, 11 fall med icke artbestämd Vibrio, 8 fall med Vibrio cholerae serotyp icke-O1/O139 och 2 fall med V. fluvialis.

Sammanfattande bedömning

Sjukdomen blev anmälningspliktig år 2004 och därefter har troligen medvetenheten om den ökat och därmed även rapporteringen.

Vädret under sommaren men också längden på säsongen i Sverige har en stor betydelse för hur många personer som smittas av vibriobakterier. Vattnets temperatur och vädret samverkar till hur många som badar och hur många som därmed kan bli smittade. Sommaren 2015 var generellt regnig och kall och värmen kom först i slutet av augusti. Därmed rapporterades ett mindre antal inhemska fall jämfört med sommaren 2014, som var varm och pågick långt in på sensommaren. Vattentemperaturen påverkar även hur långt norrut som fallen inträffar. Under sommaren 2015 inträffade fall upp till Stockholms län medan fall inträffade vid kusten upp till Norrbottens län under 2014.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 2 / 1,27 4 / 2,52 5 / 3,15 2 / 1,26 3 / 1,88 10 / 6,26 0 / 0 0 / 0 2 / 1,28 2 / 1,30
Dalarna 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,64 1 / 1,66 2 / 3,35 5 / 8,44 0 / 0 1 / 1,72 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 2 / 0,70 3 / 1,04 1 / 0,35 4 / 1,39 3 / 1,04 6 / 2,09 1 / 0,35 4 / 1,41 0 / 0 3 / 1,07
Halland 0 / 0 5 / 1,45 8 / 2,33 7 / 2,06 5 / 1,48 11 / 3,29 13 / 3,95 4 / 1,23 1 / 0,31 3 / 0,95 3 / 0,97
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,76 0 / 0 0 / 0 1 / 0,77 0 / 0 0 / 0 1 / 0,79
Jönköping 1 / 0,27 1 / 0,27 2 / 0,54 2 / 0,54 1 / 0,27 4 / 1,10 7 / 1,94 6 / 1,68 4 / 1,13 0 / 0 3 / 0,87
Kalmar 0 / 0 1 / 0,41 4 / 1,61 4 / 1,62 4 / 1,63 2 / 0,81 14 / 5,72 1 / 0,41 2 / 0,83 2 / 0,84 2 / 0,85
Kronoberg 0 / 0 3 / 1,47 1 / 0,49 2 / 0,98 2 / 0,99 1 / 0,50 8 / 4,00 0 / 0 2 / 1,03 1 / 0,52 2 / 1,06
Norrbotten 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 1 / 0,40 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Skåne 2 / 0,14 9 / 0,63 5 / 0,35 9 / 0,64 6 / 0,43 13 / 0,94 36 / 2,64 6 / 0,45 9 / 0,68 10 / 0,77 19 / 1,47
Stockholm 7 / 0,29 10 / 0,41 11 / 0,45 21 / 0,87 5 / 0,21 15 / 0,63 20 / 0,85 8 / 0,35 7 / 0,31 7 / 0,31 15 / 0,68
Södermanland 2 / 0,66 1 / 0,33 0 / 0 5 / 1,66 0 / 0 4 / 1,34 7 / 2,38 1 / 0,34 1 / 0,35 1 / 0,35 1 / 0,36
Uppsala 1 / 0,25 1 / 0,25 0 / 0 1 / 0,25 0 / 0 2 / 0,52 2 / 0,53 0 / 0 1 / 0,28 0 / 0 4 / 1,15
Värmland 0 / 0 2 / 0,71 2 / 0,70 1 / 0,35 0 / 0 2 / 0,71 6 / 2,13 1 / 0,36 0 / 0 2 / 0,72 0 / 0
Västerbotten 2 / 0,72 1 / 0,36 1 / 0,36 2 / 0,73 3 / 1,10 4 / 1,47 4 / 1,48 1 / 0,37 0 / 0 0 / 0 3 / 1,14
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 4 / 1,63 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41 4 / 1,64 5 / 2,06
Västmanland 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 3 / 1,09 3 / 1,10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 3 / 0,17 6 / 0,34 20 / 1,14 16 / 0,92 15 / 0,86 10 / 0,58 24 / 1,40 15 / 0,89 11 / 0,66 7 / 0,42 8 / 0,49
Örebro 0 / 0 1 / 0,32 4 / 1,30 2 / 0,65 3 / 0,98 2 / 0,66 7 / 2,32 2 / 0,67 1 / 0,34 1 / 0,34 1 / 0,35
Östergötland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,21 4 / 0,85 2 / 0,43 4 / 0,86 5 / 1,08 0 / 0 2 / 0,44 3 / 0,67 5 / 1,13
Totalt 20 / 0,19 47 / 0,45 66 / 0,63 85 / 0,81 56 / 0,54 90 / 0,87 178 / 1,74 48 / 0,47 47 / 0,47 43 / 0,44 77 / 0,79