Under 2006 anmäldes 41 fall av vibrioinfektion, vilket var en rejäl ökning jämfört med föregående års 25 fall. Drygt hälften (23) av fallen hade troligen smittats i Sverige.

Nästan tre fjärdedelar av de inhemskt infekterade personerna var män. Åldersfördelningen var ojämn, med en topp bland barn och upp till 30-årsåldern samt en nästan lika hög topp i gruppen 60–80-åringar.

De orsakande bakterierna kan vara olika typer av Vibrio species, men absolut vanligast har varit V. cholerae (ej riktiga kolerabakterier av serotyp O1 eller O139). Dessa bakterier är vanligt förekommande i bräckt vatten och tillväxer när temperaturen blir tillräckligt hög, vilket var fallet under den varma sommaren 2006. Vid dessa tillfällen finns det risk att infekteras av bakterien vid bad utomhus. Den yngre gruppen av fall hade i stort sett uteslutande behandlats på öron/näsa/halsklinik, troligen för öroninfektioner efter utomhusbad. I framförallt den äldre gruppen drabbades åtta personer av en allvarligare infektion, sju med V. cholerae (ej kolera serotyp O1 eller O139) och en med V. vulnificus, även de efter bad utomhus. Bakterierna hade först infekterat sår och hos sex av de smittade personerna även orsakat blodförgiftning. Tre personer avled på grund av infektionen. Alla inhemska fall, bortsett från ett, smittades i den södra halvan av Sverige.

Efter dessa fall av vibrioinfektion under sommaren myntades namnet badsårsfeber för diagnosen. Även tiden när fallen anmäldes stämde bra överens med badsäsongen, det stora flertalet rapporterades under perioden juli till september.