Under 2007 rapporterades totalt 22 fall, varav 12 inhemska, av Vibrio-infektion. Infektionerna utgjordes av V. cholerae utom serotyp O1/O139 (16 fall), V. parahaemolyticus (3 fall) och V. alginolyticus (3 fall). Årets siffror är jämförbara med 2005 då 24 fall anmäldes, medan under den varma svenska sommaren 2006 hela 41 fall anmäldes. Drygt hälften av fallen 2006 var inhemska. Många av dessa var äldre personer, som infekterades via sår efter bad utomhus, så kallad badsårsfeber, i framför allt södra delen av landet. Den svalare sommaren 2007 resulterade i färre antal anmälda inhemska fall.

14 personer, varav 9 smittade i Sverige, var yngre än 22 år. I stort sett alla yngre personer rapporterades från öron/näsa/halsklinik eller med infektion i hörselgången från allmänläkarmottagning. Ett barn rapporterades med V. parahaemolyticus i urin.

Av de 7 personer som var äldre än 50 år var 3 inhemskt smittade varav en med sårinfektion orsakad av V. parahaemolyticus. Av samtliga äldre rapporterades 3 med sårinfektion och 3 med mag-/tarminfektion, varav en med sepsis samt en med otit. Av de totalt 22 smittade var 12 män.

Bland de inhemska fallen rapporterades de flesta under juli månad. Alla utom ett rapporterades från landets södra del. 2 personer rapporterades smittade i Spanien och lika många i Turkiet. Från Filippinerna, Grekland, Norge respektive Thailand rapporterades ett fall vardera.