Trender

Under 2008 rapporterades totalt 24 fall, varav 11 inhemska, av infektion med Vibrio species.

Antalet var ungefär detsamma som under de svala somrarna 2005 och 2007. Under den varma sommaren 2006 rapporterades 41 fall varav 23 inhemska.

Ålder och kön

9 fall i åldersgruppen mellan 5–24 år rapporterades. Av dessa hade 6 smittats i Sverige. Av de 9 personer som var äldre än 50 år var 3 smittade i Sverige. Alla utom en av de inhemskt smittade var män och av samtliga fall var 19 män (76%).

Smittväg

Samtliga personer yngre än 20 år (7 personer) rapporterades med öron-näsa-hals-infektion vilket indikerar att vatten och bad är en möjlig smittkälla. Fall med mag-tarm-infektion rapporterades enbart bland personer äldre än 50 år (3 personer). En av dessa hade ätit skaldjur i Nordamerika och rapporterades insjuknad med V. parahaemolyticus, de två övriga rapporterades med V. cholerae serotyp icke-O1/O139, en smittad med mat och en via bad. Av samtliga äldre än 20 år rapporterades 5 med sårinfektion.

Tidsmässig spridning

Av de inhemska fallen rapporterades 8 i augusti och september.

Geografisk spridning

Samtliga inhemska fall rapporterades från landets södra och mellersta delar.

Smittland

2 personer rapporterades smittade i Thailand respektive i Grekland. Från Albanien, Frankrike, Indien och Kanada rapporterades ett fall vardera.

Laboratorierapportering

Bland de rapporterade fallen inkluderandes 15 fall med V. cholerae serotyp icke-O1/O139, 5 fall med V. alginolyticus, 3 fall med V. parahaemolyticus samt ett fall med V. vulnificus.