Under 2010 rapporterades totalt 30 fall med vibrioinfektion varav 18 med inhemsk smittkälla. I 8 fall varav 4 inhemska rapporterades vibrioinfektion utan angivande av species. 10 fall hade infekterats med V. cholerae varav 2 med serotyp O1 (utan förmåga till koleratoxinproduktion) och 8 med icke-O1/O139. Resten utgjordes av andra Vibrio species.

Trender

Liksom under den varma sommaren 2006 då 23 inhemska fall rapporterades sågs ett ökat antal smittade i Sverige sommaren 2010. I likhet med tidigare år dominerade år 2010 V. cholerae på ostkusten medan framför allt V.parahaemolyticus och V. alginolyticus rapporterades på västkusten.

Ålder och kön

Hälften av fallen rapporterades i åldrarna 0-24 år. Fler män än kvinnor insjuknade, 18 respektive 12 personer.

Smittväg och smittland

Tre huvudtyper av vibrioinfektion kan urskiljas hos patienterna; yttre otiter, tarminfektioner och sårinfektioner.

10 personer rapporterades med öron-näsa-hals-infektion, varav 7 hade smittats i Sverige med fynd av V. cholerae hos patienter som badat på ostkusten och V. alginolyticus på västkusten. Endast 3 utlandssmittade rapporterades.

Endast utlandssmittade fall rapporterades med magtarminfektion, totalt 5 varav 3 smittade med V. cholerae via mat i Thailand. 2 av dessa hade bott på närliggande hotell vid samma tidpunkt. Båda var V. cholerae serotyp O1 biotyp El Tor utan förmåga att producera koleratoxin. Med PFGE-analys påvisades samma mönster hos de 2 isolaten. Fynd av toxin-negativa V. cholerae O1 har publicerats tidigare från ett flertal länder och bland annat från 13 patienter som sjukhusvårdats i samband med ett lokalt kolerautbrott i Indien.

Av de 15 personer som rapporterades med sårinfektion eller badsårsfeber var 11 smittade i Sverige varav 2 med icke artbestämd Vibrio, 1 med V. alginolyticus, 3 med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 och 4 med V. parahaemolyticus. Av de, som insjuknade med badsårsfeber hade 3 fall, varav 1 dödsfall, infekterats med V. cholerae efter bad i södra och mellersta Östersjön och 3 fall med V. parahaemolyticus efter bad på Västkusten. Patienterna med V. cholerae-infektion var mellan 50 och 65 år gamla och de med V.parahaemolyticus infektion var äldre, 62-81 år.

Tidsmässig spridning

De inhemska fallen inträffade under sommarmånaderna.

Geografisk spridning inom landet

Av de 18 inhemska fallen rapporterades de smittade framför allt i Götaland men också Svealand.