Infektioner med Vibrio species har i Sverige varit anmälningspliktiga sedan 2004. Bakterier som tillhör denna grupp är till exempel Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus, Vibrio parahemolyticus samt icke-toxinbildande Vibrio cholerae. Gemensamt för dessa är att de kan finnas naturligt i miljön och att de trivs i varma, gärna salta vatten. Infektion med vibriobakterier kan ge "badsårsfeber" om bakterierna kommer in i sår på huden vid bad, men infektionen kan också sätta sig i hörselgångarna och ge öroninflammation. Om bakterierna sväljs kan de orsaka traditionell magsjuka. Personer med nedsatt immunförsvar kan få blodförgiftning.

Utfall och trend

Under 2012 rapporterades 27 fall av vibrioinfektion till SMI. De senaste åren har antalet rapporterade fall varierat mellan 19 och 30 per år.

Ålder och kön

Medianåldern på fallen var 47 år och liksom tidigare år var majoriteten män (70 %). Totalt 5 fall var under 18 år och övriga mellan 20 och 81 år gamla.

Smittvägar

Av de fall som under 2012 smittades i Sverige rapporterades 2 personer med sårinfektion och 5 personer med öroninfektion. Bland de utlandssmittade hade 4 personer infekterade sår, 8 öroninfektion och 5 tarminfektion. Vibriobakterier påvisades i blod hos ett fall med okänt smittland.

Smittland

Under 2012 var 7 personer inhemskt smittade (26 %). Andelen inhemska fall brukar vara runt 50 %. Bland de 22 utlandssmittade fallen hade flest smittats i Spanien (5 fall). Tidigare år har Thailand varit det vanligaste smittlandet bland de utlandssmittade.

Geografisk spridning i Sverige

Samtliga 7 inhemska fall hade smittats på västkusten i Skåne och Västra Götalands län.

Säsongsvariation

Majoriteten av de inhemska fallen brukar rapporteras under sensommaren. Under 2012 var fallen något mer spridda över året än de brukar vara.

Sammanfattande bedömning och åtgärder

Den kalla sommaren 2012 har sannolikt hämmat den inhemska spridningen av vibriosmitta. Trots att få smittas årligen är det viktigt att smittläget följs, så att personer med försvagat immunförsvar, vid ovanlig ökning, kan informeras om infektionsrisken vid bad.