Vibrioinfektion under 2014

Vibrioinfektion exklusive kolera – Vibrio species

Bakgrund

Infektion med Vibrio kan orsakas av olika vibriobakterier t ex Vibrio cholerae serotyp icke-O1/O139, V. parahaemolyticus, V. alginolyticus och V. vulnificus. Vibriobakterier är vanliga i bräckt vatten men kan även förekomma i sötvatten och saltvatten. Under varma somrar när vattentemperaturen under en längre period är högre än normalt, d v s mer än 20 grader gynnas bakterietillväxten. Om man då har ett sår på kroppen när man badar utomhus kan man få en sårinfektion. I ett fåtal fall kan infektionen nå blodbanan och leda till blodförgiftning. Bakterierna kan även orsaka infektion i yttre hörselgången (öroninflammation) och den som sväljer infekterat vatten kan få en tarminfektion.

Utfall och trend

Inte under något tidigare år har ett så stort antal fall av vibrioinfektion rapporterats sedan 2004 då sjukdomen blev anmälningspliktig. Totalt rapporterades 77 fall av vilka 56 smittats i Sverige 2014, de flesta under den ovanligt varma sommaren och hösten. Det är en stor ökning sedan 2013 då 43 fall rapporterades varav 22 inhemska. Även då var sommaren varm liksom 2006 och 2010 då 26 respektive 16 fall rapporterades smittade i Sverige. Under 2014 smittades 14 personer utomlands. I 7 fall var smittland okänt (figur 1).

Antal fall med vibrioinfektion smittade i Sverige, utomlands och totalt 2005-2014
Figur 1. Antal fall med vibrioinfektion smittade i Sverige, utomlands och totalt 2005-2014.

Ålder och kön

Liksom tidigare år insjuknade fler män än kvinnor, 56 respektive 21 personer. Medianåldern för samtliga fall var 23 år (3-93 år). För de som smittats i Sverige var medianåldern 26 år (3-93 år) och bland de utlandssmittade 46 år (10-82 år).

Klinisk bild

Öroninflammation var vanligast (46 fall) och rapporterades främst hos yngre personer. Därefter badsårsfeber med 26 fall, främst rapporterat hos äldre personer. Tre fall med tarminfektion och 2 fall med okänd klinisk bild rapporterades.

Av de fall som smittats i Sverige rapporterades 32 fall med öroninflammation, 2 fall med tarminfektion samt 22 fall med badsårsfeber av vilka 18 med säkerhet kunde kopplas till kontakt med vatten (fig. 2). Flera personer hade skadats i direkt samband med att de badat i havet. Alla fall utom två med badsårsfeber var äldre än 45 år (20 av 22 fall). En äldre person avled. Öroninflammation rapporterades framför allt hos barn och ungdomar, 24 av 33 personer (73 %) med öroninflammation var yngre än 20 år.

Bland de utlandssmittade rapporterades 7 fall med öroninflammation, 4 med badsårsfeber och ett med tarminfektion. För 2 fall var den kliniska bilden okänd (fig. 3).

Antal fall smittade i Sverige och antal inhemska fall med badsårsfeber 2006-2014
Figur 2. Antal fall smittade i Sverige och antal inhemska fall med badsårsfeber 2006-2014.

Andelen fall med badsårsfeber, öroninflammation och tarminfektion smittade i Sverige och utomlands 2014
Figur 3. Andelen fall med badsårsfeber, öroninflammation och tarminfektion smittade i Sverige och utomlands 2014.

Smittland

Vanligaste smittland efter Sverige var Thailand och Spanien med 3 fall vardera samt Kroatien med 2 fall. Från övriga smittländer rapporterades ett fall per land.

Geografisk spridning i Sverige

De inhemska fallen rapporteras vanligen från de södra delarna av landet, i Svealand och Götaland men 2014 rapporterades fall som badat i Östersjön så långt norrut som i Västerbotten. Ett fall rapporterades även smittat på Åland efter bad i havet. Av de inhemska fallen rapporterades 21 från ostkusten och 20 från västkusten efter kontakt med badvatten.

Liksom tidigare år dominerade fall med V. cholerae på ostkusten. Från västkusten rapporteras vanligen fall med V. parahaemolyticus och V. alginolyticus. Den geografiska förekomsten av fall med de olika vibriobakterierna 2014 presenteras i tabell 1.

Antal fall med vibrioinfektion på västkusten respektive ostkusten 2014
Tabell 1. Antal fall med vibrioinfektion på västkusten respektive ostkusten 2014.

Säsongsvariation

De inhemskt smittade fallen rapporterades huvudsakligen under juli-september (40 fall) av vilka majoriteten rapporterades under augusti (26 fall) (fig. 4).

Antal rapporterade inhemska fall med vibrioinfektion per månad 2014.
Figur 4. Antal rapporterade inhemska fall med vibrioinfektion per månad 2014.

Mikrobiologisk typning

De flesta av det totala antalet fall rapporterades med Vibrio cholerae serotyp icke-O1/O139 (35 fall), därefter med V. alginolyticus (18 fall), icke artbestämd Vibrio (14 fall), V. parahaemolyticus (6 fall) och V. vulnificus (4 fall).

Fördelningen av antal fall med olika vibriobakterier i förhållande till klinisk bild bland samtliga inhemska fall presenteras i tabell 2.

Förhållandet mellan antalet fall med olika vibriobakterier och klinisk bild bland samtliga inhemska fall 2014
Tabell 2. Förhållandet mellan antalet fall med olika vibriobakterier och klinisk bild bland samtliga inhemska fall 2014.

Analys

Den ovanligt varma och långa sommarperioden 2014 resulterade i att ett större antal personer än någon gång tidigare rapporterades med vibrioinfektion, de flesta under augusti. Fall inträffade utmed kusten så långt norrut som i Västerbotten. Antalet fall med badsårsfeber (22) var många fler än tidigare. De varma somrarna 2013, 2010 och 2006 rapporterades 12 respektive 11 och 8 fall med badsårsfeber. Ett stort antal barn rapporterades också med öroninflammation efter att ha badat utomhus i Sverige under sensommaren 2014, medianåldern bland de inhemska fallen blev därför relativt låg.

Under varma somrar är det inte bara tillväxten av vibriobakterier som påverkar hur många som insjuknar, våra vanor förändras också. Fler människor befinner sig nära vatten på fritiden både genom bad och andra vattenaktiviteter. Om säsongen är lång, som den var 2014, ökar antalet badtillfällen och dessutom stannar vi längre i vattnet när vattnet blir varmare. Undervattenslekar ökar när vattnet är varmt och risken för öroninflammation ökar. Personer som vanligen inte badar så ofta besöker troligen oftare stranden t ex äldre. Flera äldre personer rapporterade också att de skadat sig och slagit upp sår i samband med bad, då de fallit på badstegar eller klippor.

Gå till toppen av sidan