Bakgrund

Vibriobakterier är vanliga i bräckt vatten men kan även förekomma i söt- och saltvatten. Under varma somrar när vattentemperaturen under en längre period är högre än normalt gynnas bakterietillväxten. Har man ett sår på kroppen och badar utomhus kan det ge en sårinfektion. I ett fåtal fall kan infektionen nå blodbanan och leda till blodförgiftning. Bakterierna kan även orsaka infektion i yttre hörselgången (öroninflammation) och tarminfektion. Även den som äter rå fisk eller råa skaldjur riskerar att smittas.

Utfall

Incidensen var 0,5 fall per 100 000 invånare 2017 och det totala antalet fall 48. Under de två föregående åren låg incidensen på liknande nivåer, medan den under 2014 var 0,8 vilket berodde på den långa och varma sommaren då antalet fall som smittades i Sverige ökade (figur 1).

Figur 1. Antalet rapporterade fall av vibrioinfektion som smittats i Sverige och utomlands, 2008–2017.

Graf som visar antalet fall av vibrioinfektion 2008-2017

Ålder och kön

Av samtliga rapporterade fall var medianåldern för vibrioinfektion 41 år med en spridning från 6 till 81 år under 2017. Liksom under tidigare år rapporterades fler män än kvinnor med vibrioinfektion. Av fallen var 32 män (67 procent) och 16 kvinnor (33 procent).

Av de fall som smittades i Sverige rapporterades åtta fall med öroninflammation och sex med sårinfektion. Öroninflammation rapporterades framför allt hos yngre personer, fem av fallen med öroninflammation var yngre än 30 år.

Bland de utlandssmittade rapporterades 12 fall med öroninflammation (varav fem yngre än 30 år), sju med sårinfektion och sex fall med tarminfektion (figur 2).

Figur 2. Andelen fall med öroninflammation, sårinfektion och tarminfektion av de som smittats i Sverige respektive utomlands under 2017.

Graf som visar andelen fall med olika infektioner smittade i Sverige respektive utomlands

Smittland

Under året rapporterades 15 fall som smittade i Sverige och 26 fall som smittade utomlands och för sju fall saknades information om smittland. Flest fall rapporterades från Spanien (fem fall), Grekland (tre fall) och Kroatien (tre fall).

Säsongsvariation

De fall som smittades i Sverige rapporterades främst under augusti till oktober, trots att sommaren saknade en längre varm period och höga temperaturer. Under dessa tre månader anmäldes sammanlagt 12 inhemska fall.

Fallen som smittades utomlands fördelade sig ganska jämnt över året (figur 3).

Figur 3. Antalet fall med vibrioinfektion smittade i Sverige och utomlands per månad, 2017.

Graf som visar månadsfördelning av vibrioinfektion 2017

Mikrobiologi

Av det totala antalet fall rapporterades 17 fall med Vibrio alginolyticus, fyra fall med V. parahaemolyticus och två fall med V. cholerae serotyp icke-O1/O139 (det vill säga icke toxinbildande V. cholerae). För 25 fall rapporterades inte vilken art av vibriobakterier de infekterats av.

Sammanfattande bedömning

Antalet fall som rapporteras smittade i Sverige är beroende av vädret under sommarmånaderna, men även längden på säsongen har stor betydelse. Vattnets temperatur och vädret samverkar till bakterietillväxten i vattnet samt hur många som badar eller utövar andra vattenaktiviteter och hur många som därmed kan bli smittade.

Vädret och vattentemperaturen påverkar även hur långt norrut fallen inträffar. Under 2017 inträffade flest fall under sensommaren och tidig höst, trots den relativt blygsamma sommarvärmen. De fall som smittats i Sverige rapporterades som vanligt i huvudsak från den södra halvan av landet, från Svealand och Götaland.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om vibrioinfektioner

Sjukdomsinformation om Vibrio parahemolyticus

Sjukdomsinformation om Vibrio vulnificus

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar