Officiell statistik om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar

Lyssna

Statistik om campylobacterinfektion och salmonellainfektion ingår i första publiceringen av officiell statistik om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Om statistiken

Statistiken redovisar det epidemiologiska läget i Sverige för sjukdomarna campylobacterinfektion och salmonellainfektion, som båda är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168). Antal rapporterade fall per sjukdom och år beräknas och fördelas på olika redovisningsgrupper och referenstider för att ge en överblick över omfattning, geografisk spridning, riskgrupper och variationer över tid. Registeruppgifter från anmälningssystemet SmiNet används för att framställa statistiken.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik från och med referensår 2023. Tidsserier för perioden 2010–2022 presenteras i anslutning till den officiella statistiken men har inte kvalitetsdeklarerats. Statistik för samtliga år har framställts på samma sätt, men metoder och definitioner kopplade till rapporteringen av uppgifter som statistiken bygger på kan förändras över tid.

Resultat

Under 2023 rapporterades 5 676 fall av campylobacterinfektion motsvarande en incidens av 53,8 fall per 100 000 invånare. För totala antalet fall var andelen män 55 procent (n=3 131). Incidensen för personer som smittats i Sverige var 28,7 fall per 100 000 invånare och incidensen för utlandssmittade var 23,6 fall per 100 000. Samma år rapporterades 1 316 fall av salmonellainfektion motsvarande en incidens av 12,5 fall per 100 000 invånare. Könsfördelningen var jämn totalt sett. Incidensen för personer som smittats i Sverige var 5,6 fall per 100 000 invånare och incidensen för utlandssmittade var 6,6 fall per 100 000.

Publicering

Statistiken framställs en gång per år och finns tillgänglig i statistikdatabasen Folkhälsodata och i visualiseringsverktyget Folkhälsostudio. I Folkhälsodata kan statistiken visas och bearbetas i dynamiska tabeller och diagram samt exporteras i olika format. I Folkhälsostudio kan statistiken visualiseras i diagram och kartor.

Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

Utöver den officiella statistiken sammanställer Folkhälsomyndigheten årliga rapporter om flertalet av de drygt 60 sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168). Rapporteringen består dels av tabellsammanställningar med alla sjukdomar, dels av analyser för de enskilda sjukdomarna i text och figurer. För flera sjukdomar finns även statistik som uppdateras varje dygn och ny statistik från föregående månad läggs till den 8:e varje månad.

Årsrapporter för anmälningspliktiga sjukdomar

Smittsamma sjukdomar A–Ö

Undersökningens omfattning

Statistiken är registerbaserad och omfattar alla fall av campylobacterinfektion och salmonellainfektion som rapporterats av sjukvården i Sverige. Enligt smittskyddslagen ska läkare anmäla misstänkt eller bekräftat fall med respektive sjukdom till Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål. Dessa anmälningar läggs in i anmälningssystemet SmiNet.