Öppna jämförelser

Lyssna

Genom öppna jämförelser kan du bland annat jämföra folkhälsan och kvaliteten inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård, i hela Sverige.

Förutom "Öppna jämförelser folkhälsa" görs öppna jämförelser inom många olika områden som finns redovisade hos Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner. Här följer exempel på olika områden för Öppna jämförelser:

  • Skola: grundskola, gymnasieskola
  • Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet
  • Hälsa och sjukvård
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
  • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna
  • Företagsklimat

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Öppna jämförelser ger insyn och medborgarna i ett demokratiskt samhälle har rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer.

Publikationer