Fysisk aktivitet inom vård och omsorg

Lyssna

Ett hälsofrämjande, befolkningsinriktat arbete ger goda förutsättningar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att påverka ojämlikheter i hälsa. I det hälsofrämjande arbetet ingår att stimulera till mer rörelse och minskat stillasittande i hela vård- och omsorgskedjan.

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv är det angeläget att alla grupper i befolkningen uppmärksammas och ges möjlighet att förebygga och undvika ohälsa genom fysisk aktivitet. Hit hör även anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående och som genom deras anhörigengagemang kan ha begränsade möjligheter att vara fysiskt aktiva.

Fysisk aktivitet kan även användas i det förebyggande och behandlande arbetet inom vård och omsorg. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en svensk metod och ett användbart verktyg vid förskrivning av fysisk aktivitet.

Här kan du läsa mer om hur fysisk aktivitet används inom vård och omsorg:

Publikation