Riktlinjer och rekommendationer för övervikt och fetma

Lyssna

Nationella riktlinjer för att förebygga och behandla övervikt och fetma är få. Det behövs ett större fokus på samhälleliga förutsättningar för en hälsosam viktutveckling.

Sverige har ingen nationell strategi eller handlingsplan för övervikt eller fetma. Men det finns nationella riktlinjer och rekommendationer som berör övervikt och fetma på vissa områden. De flesta riktar sig till hälso- och sjukvården eller skolan.

För att åstadkomma en jämlik hälsa relaterad till övervikt och fetma behövs ett tvärsektoriellt arbete som riktas mot strukturella faktorer inom en rad områden, allt från utbildning och arbete till boende, närmiljöer och kommersiella arenor. Dessutom behöver hälso- och sjukvården erbjuda hälsofrämjande, förebyggande och behandlande åtgärder med hög kvalitet.

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas (socialstyrelsen.se)

Läs mer om olika insatser som införts i Sverige över tid inom t.ex. mat och fysisk aktivitet.

Samhällsförändringar och utveckling av övervikt och fetma

World Obesity Federation har utvecklat ett ramverk med förslag på inriktning för arbetet med fetma:

  • Erkänn fetma som en sjukdom.
  • Följ utvecklingen av fetma för att kunna utforma effektiva strategier för att förebygga och behandla fetma.
  • Utveckla, testa och implementera strategier för att förebygga fetma under hela livsloppet.
  • Tillgängliggör olika typer av behandlingsalternativ, allt från beteendeinriktade, farmakologiska, digitala, kirurgiska eller inriktade på att förändra matvanor och fysisk aktivitet.
  • Använd ett systembaserat angreppssätt för att effektivt förebygga och behandla fetma.

The ROOTS of Obesity (worldobesity.org)

Underliggande innehåll