Samhällskostnader för övervikt och fetma

Lyssna

Övervikt och fetma kan bidra till försämrad livskvalitet, sjukdom och förkortad livslängd. Den enskilt största samhällskostnaden för övervikt och fetma är produktionsförluster. Även övervikt och fetma hos skolbarn bidrar till betydande samhällskostnader.

Förekomsten av fetma innebär att samhället har stora kostnader för hälso- och sjukvård, produktivitetsförluster och förkortad livslängd. Konsekvenser och kostnader för fetma bärs främst av individen och samhället i stort, främst i form av kostnader för förlorad produktion, som sjukskrivning eller tidigare pensionsavgång på grund av sjukdom.

Samhällskostnader för vuxna

Folkhälsomyndigheten beräknade 2017 kostnaden för fetma till 70 miljarder kronor per år baserat på att 1 miljon i åldern 16–84 år hade fetma 2016. Skattningen byggde på en samhällskalkyl som beaktade effekterna för samtliga individer och hushåll, samtliga företag och hela den offentliga sektorn. Antalet med fetma har sedan ökat till cirka 1,35 miljoner 2022. En inflationsjusterad uppdatering för 2023 landade därmed på 125 miljarder kronor per år.

Det motsvarar runt 2 procent av BNP årligen, vilket även ligger i linje med OECD:s uppskattade kostnad för fetma i Sverige. Ytterligare kostnadsökningar väntas om utvecklingen inte avstannar och World Obesity Federation räknar med en trefaldig ökning av samhällskostnaderna för fetma i länder såsom Sverige fram till 2060.

En prognos från Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi från 2018 visar att kostnaderna för fetma kommer öka fram till 2030 oavsett den fortsatta ökningstakten av fetma. Om fetma fortsätter öka i samma takt som under åren 2004–2016, för åldersgruppen 25 år och äldre kommer kostnaderna vara 17 miljarder högre 2030 än 2016. En långsammare ökning i andelen med fetma skulle ge en merkostnad på 10 miljarder år 2030. Ett scenario där fetmautvecklingen avstannar helt ger ändå något ökade kostnader fram till år 2030.

Samhällskostnader för skolbarn

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi har även analyserat samhällskostnaden för övervikt och fetma hos skolbarn 2022. Den visar att den livslånga merkostnaden för samhället uppskattas till cirka 7 miljarder vid en jämförelse mellan normalvikt och övervikt eller fetma vid en ålder av 15 år. Motsvarande kostnad är 4 miljarder vid en jämförelse mellan normalvikt och övervikt eller fetma vid 6-års ålder. Samhällskostnaden består i huvudsak av olika produktionsförluster på grund av sjukdomsbörda i vuxen ålder, men även skolprestationer under uppväxten har betydelse. Studien visar också att trots att fetma får större konsekvenser för individen så kostar övervikt samhället mer på grund av den högre förekomsten.

Läs mer