Nationell övervakning av Clostridioides difficile

För att kunna följa det epidemiologiska läget i Sverige finns sedan oktober 2009 ett frivilligt nationellt övervakningssystem baserat på laboratorierapportering av nydiagnostiserade fall av Clostridioides difficile. Från och med 2009 insamlas C. difficile-isolat framodlade under vecka 39 och undersöks med resistensbestämning och PCR ribotypning.

Här finns ett försättsblad som skickas med för att insändarna ska kunna ge en samlad information om proverna, samt en följesedel för varje isolat.

Följesedel för provregistrering per isolat C. difficile (Word, 86 kB)

Försättsblad sammanfattning C. difficile (Word, 82 kB)

Nationell övervakning av invasiva grupp A streptokocker (GAS)

Övervakningen ger en nationell bild av cirkulerande typer i landet samt information om spridning av typer inom vissa grupper och geografiska områden. Från och med 2016 är insamlingsperioden februari–april årligen.

Följesedel för insamling av invasiva grupp A streptokocker (Word, 87 kB)

Nationell övervakning av invasiva Haemophilus influenzae

Övervakningen möjliggör uppföljning av Hib-vaccination inom barnvaccinationsprogrammet för att identifiera vaccinationsgenombrott samt övervaka förändringar i resistensläget och spridning. Insamling av invasiva Haemophilus influenzae sker kontinuerligt för barn under 5 år.

Följesedel för insamling av invasiva Haemophilus influenzae (Word, 87 kB)

Nationell övervakning av invasiva pneumokocker och pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC > 0,5mg/L)

Övervakningen följer upp effekterna av pneumokockvaccinationsprogrammet, förändringar av serotypsprevalensen och kontroll av serotyper vid vaccinationsgenombrott. Det sker en löpande insamling av invasiva pneumokocker och pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin (PcG MIC˃0,5mg/L).

Följesedel för insamling av invasiva pneumokocker (Word, 87 kB)

Följesedel för insamling av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PcG MIC > 0,5mg/L) (Word, 87 kB)

Epidemiologisk typning av Legionella från vatten- och miljöprov

Hösten 2017 avvecklades vattenlaboratoriet vid Folkhälsomyndigheten och myndigheten utför inte längre påvisning av smittämnen i vatten- och miljöprov. Epidemiologisk typning av framodlade isolat utförs dock fortsatt oavsett ursprung. Epidemiologisk typning av kliniska isolat av Legionella spp. från människa ingår i det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet och för dessa prov används Folkhälsomyndighetens vanliga remiss. Vid epidemiologisk typning av legionella från vatten- och miljöprover är det bra om denna följesedel används.

För mer information om analyser, se Analyskatalogen

Följesedel för epidemiologisk typning av Legionella miljöisolat (PDF, 520 kB)