Folkhälsomyndigheten har under många år erbjudit avgiftsfinansierade vatten- och miljöanalyser. Under senare år har väl fungerande kommersiella aktörer etablerats och de analyser som Folkhälsomyndigheten erbjudit finns nu med något enstaka undantag även tillgängliga hos andra aktörer. Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium avvecklas därför den 1 december 2017. Detta innebär att vi efter avvecklingen inte längre utför analys av vatten- och miljöprov.

För framtida analyser hänvisar vi från den 1 december till andra befintliga vatten- och miljölaboratorium. Mer information om analyser finns tillgängliga på respektive företags hemsida. Den i landet för Folkhälsomyndigheten unika analysen för påvisning av kolifager i vatten kommer att erbjudas till andra vatten- och miljölaboratorium under hösten.

All övrig verksamhet kopplad till vattenfrågeställningar kvarstår. Myndigheten kommer även fortsättningsvis att typa isolat från patient-, vatten- och miljöprover vid legionellasmittspårningar. Från 1 december behöver därför isolat från vatten- och miljöprover samt isolat från patienter skickas till myndigheten. Detta eftersom vi inte längre kommer utföra analys av vatten- och miljöprover utan endast hantera isolat som tagits fram av annat laboratorium. Även vårt epidemiologiska arbete med legionella fortgår. Likaså kommer vattenrelaterade projekt som sker i samarbete med andra aktörer att fortlöpa som planerat. Analys av miljöprov med misstanke om avsiktlig spridning berörs inte av avvecklingen och utförs även framöver.

Vatten är en viktig komponent i folkhälsa och smittskydd och vi kommer även fortsättningsvis att sprida kunskap och ge råd kring hur vatten kan sprida sjukdomar.

Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium tackar alla kunder för gott samarbete genom åren.

Analys av vatten- och miljöprover fram till 1 december 2017

Laboratoriet har kapacitet att analysera allt ifrån det renaste dricksvatten till avloppsvatten och slam, för en stor mängd olika mikroorganismer. Samtliga standardiserade vattenanalyser utförs enligt föreskriven kontroll på dricksvatten, bassängbad och badvatten. Laboratoriet kan också analysera vatten (tappkranar, kyltorn och bioreningsanläggningar) för förekomst av Legionella,.

Laboratoriet har lång erfarenhet av analyser av parasiter som Giardia och Cryptosporidium i vatten, metodik finns även för analys av andra sjukdomsframkallande mikroorganismer som EHEC, Salmonella och Campylobacter. Laboratoriet har dessutom förmåga att analysera somatiska kolifager samt undersöka läckage från avloppssystem till enskilda dricksvattensystem med hjälp av fagspårning. Folkhälsomyndigheten har också förmåga att typa en rad olika mikroorganismer som kan förekomma i vatten. Vattenlaboratoriet deltar i utbrottsutredningar och smittspårningar av bland annat Legionella, Cryptosporidium och EHEC.

Våra vatten- och miljöanalyser

Lista över våra analyser inom vatten- och miljömikrobiologi (PDF, 20 kB)

Information om följesedlar, provtagningsanvisningar och provtransport

Information om följesedlar för vatten och miljöprov och provtagningsanvisningar

Information om provtransport och öppettider

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om vatten- och miljöanalyser

Folkhälsomyndigheten har lång erfarenhet av att arbeta med vatten- och miljömikrobiologiska frågor. Ända sedan 1960-talet, under dåvarande Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) och senare Smittskyddsinstitutet (SMI), har laboratoriet hanterat vattenrelaterade frågor. Enheten för Parasitologi och vattenburen smitta med dess vattenlaboratorium har en god beredskap vid vattenburna utbrott och kan erbjuda specifik kunskap om smittskyddsaspekter inom området.

Folkhälsomyndigheten har en bred kunskap om vattnets väg i samhället med fokus på olika föroreningskällor och smittspridningsvägar. Laboratoriet har ett nära samarbete med andra kompetenser både inom myndigheten, som epidemiologer och miljöhälsovetare, och externt som t.ex. lokala smittskyddsenheter, branschorganisationer, VAKA och andra myndigheter.

Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO 17025.