Försäljningen av antibiotika ökade under 2022

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2022 efter en kraftig nedgång under pandemin. Försäljningen för hela året har inte nått tillbaka till nivåerna före pandemins utbrott, men har stigit under året.

Under 2022 ökade försäljningen av antibiotika på recept med 9,0 procent jämfört med 2021. Försäljningen under 2022 har däremot minskat 12,2 procent jämfört med försäljningen under 2019, från 286 recept per 1000 invånare och år före pandemins utbrott till 251 per 1000 invånare och år, nära det nationella målet på 250 recept per 1000 invånare.

Att antibiotikaförsäljningen skulle öka efter pandemin var väntat. Det kan troligen förklaras av en ökad smittspridning av luftvägsinfektioner då människor återgår till tidigare beteenden. Samtidigt noteras att antibiotikaförsäljningen under december 2022 var högre än under december 2019 trots att årsförsäljningen var lägre.

– I december verkar försäljningen av antibiotika som används vid luftvägsinfektioner ha ökat mest samtidigt som antalet luftvägsinfektioner i samhället har varit mycket högt, säger Andreas Sandgren, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Försäljningen under hela året 2022 ökade i samtliga åldersgrupper jämfört med 2021. Störst var ökningen bland barn (åldersgruppen 0-6 år) där ökningen låg på 35,6 procent. Jämfört med 2019 var försäljningen i samtliga åldersgrupper lägre under 2022. Försäljningen av antibiotika som oftast används mot luftvägsinfektioner ökade med 10,9 procent under fjärde kvartalet 2022, jämfört med motsvarande period 2021.

Jämfört med 2019 var försäljningen av antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner, hud- och mjukdelsinfektioner och urinvägsinfektioner lägre under 2022.

Folkhälsomyndigheten analyserar kontinuerligt antibiotikaförsäljningen och kommer till hösten att publicera årsrapporten Swedres-Svarm med fördjupade analyser kring förra årets antibiotikaförsäljning och resistensutveckling inom både human- och veterinärmedicin.

– Antibiotikaresistensutvecklingen är ett av vår tids största hot mot global hälsa och livsmedelssäkerhet. All antibiotikaanvändning driver utvecklingen och det är därför viktigt med ett fortsatt fokus på att följa behandlingsrekommendationerna och att patienter får rätt vård. Sverige har fortfarande en låg användning av antibiotika jämfört med de flesta andra länder, säger Andreas Sandgren.

Figur 1. Figur 2 från årsrapport av antibiotikaförsäljningsstatistik 2022. Antibiotika (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, per region och riket, recept/1000 invånare och år. Den svarta linjen i grafen indikerar det nationella målet inom öppenvård på 250 recept per 1 000 invånare och år.

Stapeldiagram.  Sedan 2021 har antibiotikaförsäljning på recept ökat 9% till 251 recept/1000 invånare och år, nära det nationella målet på 250 recept per 1 000 invånare och år och under försäljningen 2019.

Figur 2. Figur 2 från månadsrapport av antibiotikaförsäljningsstatistik till och med december 2022. Antibiotika (J01 exkl metenamin) försålt på recept (recept/1000 invånare och månad) i Sverige.

Linjediagram. Antibiotikaförsäljning på recept har ökat efter en nedgång under pandemin. Försäljningen under december 2022 ökade  med 2,3 % jämfört med december 2019, innan pandemin.

Läs mer