God livskvalitet hos personer som lever med hiv i Sverige men utmaningar kvarstår

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En ny enkät bland personer som lever med hiv visar att de generellt rapporterar en god livskvalitet, men det finns vissa utmaningar som påverkar livskvalitet, hälsa och livsvillkor. I Sverige lever cirka 8500 personer med hiv. Cirka 95 procent av dem har välbehandlad hiv med omätbara virusnivåer där hiv inte överförs vid sex.

Folkhälsomyndigheten genomför under 2021–2023 kunskapsprojektet Att leva med hiv. Projektet innehåller flera studier som kartlägger olika aspekter av att leva med hiv i dagens Sverige.

En webbenkätstudie har genomförts bland personer som lever med hiv, som syftar till att följa upp gruppens hälsa, livskvalitet och livsvillkor. Totalt besvarades webbenkäten av 296 personer. Resultaten visar på viktiga mönster, men kan inte ses som generella för hela gruppen. Detta eftersom enkäten inte skickats ut till ett slumpmässigt urval av deltagare, utan har förmedlats via olika kanaler.

Känner oro för attityder om hiv

Resultaten i studien visar att personer som lever med hiv upplever hög livskvalitet och nöjdhet med livet som helhet. Samtidigt framgår det att livet med hiv kan innebära olika utmaningar, såsom att inte kunna vara så öppen med sin hivstatus som man önskar. Det kan kopplas till hivrelaterat stigma med oro över allmänhetens attityder.

– Resultaten är inte förvånande. Tidigare studier i Sverige visar att personer som lever med hiv känner oro för attityder om hiv i samhället, och att allmänhetens kunskap om konsekvenser vid välbehandlad hiv är begränsad, säger Galit Andersson, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I undersökningen ställdes också frågor om utsatthet för våld i nära relationer. Resultatet visar att en femtedel av de som svarade hade varit utsatta för våld i nära relationer någon gång i livet. Kvinnor var i högre utsträckning utsatta än män.

I studien kartlades även olika typer av behov som finns i gruppen. Resultaten visar att studiedeltagarna upplever att hivrelaterat stöd generellt sett är väl uppfyllt. Däremot saknas ofta andra typer av stöd relaterade till psykisk och sexuell hälsa.

Den nationella hivstrategin

Resultaten visar på viktiga mönster, men kan inte ses som representativa för hela gruppen. Detta eftersom enkäten inte skickats ut till ett slumpmässigt urval av deltagare, utan erbjudande om att delta har förmedlats via olika kanaler.

Kunskapsprojektet Att leva med hiv är en del Folkhälsomyndighetens uppdrag att ta fram kunskap och samordna det nationella hivarbetet i linje med den nationella hivstrategin. I strategin framhålls att stigma och diskriminering relaterad till hiv ska minimeras, och att personer som lever med hiv kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.

Läs mer

Att leva med hiv 2021-2022 - Resultat från en enkätundersökning bland personer som lever med hiv i Sverige