Att tänka på vid anbudslämnande

Lyssna

Information om vad du ska tänka på vid ett anbudsförfarande.

Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga

Eftersom möjligheten att komplettera ett anbud i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att anbudsgivare ställer frågor under anbudstiden om förfrågningsunderlaget upplevs som oklart i något avseende. Detta gäller även avtalsvillkoren.

Utforma anbudet helt efter instruktionerna i förfrågningsunderlaget

Använd de formulär/blanketter som eventuellt bifogas och myndigheten vill ha ifyllda. Skicka inte med mer än det som efterfrågats. Tänk på att det inlämnade anbudet blir en allmän handling.

Lämna bästa pris i anbudet

Möjligheterna att i efterhand förhandla om priser och andra villkor är mycket begränsade och det är därför viktigt att bästa pris lämnas i anbudet.