Sjukdomsinformation om anisakiasis

Lyssna

Anisakiasis är en masksjukdom som orsakas av rundmaskar (torskmask) som kan finnas i saltvattensfisk. Sjukdomen kan ge buksmärtor och kräkningar. Personer som äter rå eller otillräckligt värmebehandlad saltvattensfisk eller bläckfisk kan smittas. Exempel på smittkällor är makrill, torsk, sill, sushi eller gravad lax.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar anisakiasis och hur sprids sjukdomen?

Orsakande parasit är en rundmask (nematod) inom släktena Anisakis och Pseudoterranova. Många anisakisarter smittar inte människor. Människor smittas genom förtäring av rå fisk som kan ha levande larver i sin muskulatur. Den rörliga larven invaderar slemhinnan i magsäcken eller tunntarmen och kan ibland orsaka smärtsamma sår. Människan är ingen naturlig värd för parasiten och spelar därför ingen roll i smittspridningen. Anisakiasis kan inte spridas direkt från människa till människa.

Symtom och behandling

Symtomen är relaterade till var masken är lokaliserad. De utgörs framför allt av illamående, eventuellt med kräkningar, och magsmärtor. Ibland kan symtomen likna de symtom som uppstår vid en blindtarmsinflammation. Komplikationer är sällsynta. Behandlingen sker genom att man via endoskop extraherar larverna (cirka två centimeter långa).

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är vid infektion i magsäcken kort, ofta bara ett par timmar. Vid infektion längre ned i mag- och tarmkanalen är inkubationstiden längre, från några dagar till någon vecka.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning.

Diagnos ställs genom endoskopisk påvisning av larverna. Serologiska tester för antikroppspåvisning finns också att tillgå.

Anisakis spp. (Antikroppsbestämning)

Förebyggande åtgärder

Larven avdödas om fisken upphettas till 60 grader i minst en minut eller om den nedfryses under tre dygn till minst −18 °C. Större hela fiskar kan behöva frysas ytterligare ett par dygn.

Något vaccin mot sjukdomen finns inte.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Anisakiasis är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Läs mer

Anisakiasis (cdc.gov)