Anisakiasis är en masksjukdom som kan ge buksmärtor och kräkningar. Parasiten kan finnas i saltvattensfisk över stora delar av världen. Personer som äter rå eller otillräckligt värmebehandlad (saltad, marinerad eller rökt) saltvattensfisk eller bläckfisk kan smittas. Exempel på smittkällor kan bland annat vara makrill, torsk, sill, sushi eller gravad fisk.

Vad orsakar anisakiasis och hur sprids det?

Orsakande organism är en rundmask (nematod) inom släktena Anisakis och Pseudoterranova (torskmask). Många anisakiasisarter smittar inte människa. Smitta hos människa sker genom förtäring av rå fisk som kan ha levande larver i sin muskulatur. Den rörliga larven invaderar slemhinnan i magsäck eller tunntarm och kan ibland orsaka smärtsamma sår. Människa är ingen naturlig värd för parasiten och spelar därför ingen roll i smittspridningen. Anisakiasis kan inte spridas direkt från människa till människa.

Inkubationstiden är vid infektion i magsäcken kort, ofta bara ett par timmar. Vid infektion längre ned i mag- och tarmkanalen är inkubationstiden längre, några dygn till någon vecka.

Symtom och komplikationer

Symtomen är relaterade till var masken är lokaliserad. De utgörs framför allt av illamående, eventuellt med kräkningar samt magsmärtor. Ibland kan symtomen likna de vid blindtarmsinflammation. Komplikationer är sällsynta.

Diagnostik och behandling

Diagnos ställs genom endoskopisk påvisning av larverna. Serologiska tester finns också att tillgå. Behandlingen sker genom att man via endoskop extraherar larverna (cirka två cm långa).

Förebyggande åtgärder

Larven avdödas om fisken upphettas till 60 grader i minst en minut eller om den nedfryses under tre dygn till minst -18°C, större hela fiskar kan behöva frysas ytterligare ett par dygn.

Något vaccin finns ej mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Anisakiasis är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Anisakiasis (cdc.gov)