Sjukdomsinformation om blastocystisinfektion

Lyssna

Infektion med Blastocystis spp är en tämligen vanlig protozoinfektion som förekommer över hela världen, även i Sverige.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Många personer bär på organismen utan att ha några sjukdomssymtom och därför har det ifrågasatts om blastocystis verkligen kan orsaka sjukdom. Samlade data tyder dock på att vissa personer får symtom.

De flesta fynd i Sverige görs på utlandsresenärer. Blastocystis har även påvisats hos djur, bland annat hos hund och katt.

Vad orsakar blastocystisinfektion och hur sprids den?

Blastocytis spp är ett encelligt urdjur (protozo). Den finns i en amöboid form i tarmen och spridningen till andra människor sker via cystor som utsöndras i avföringen. Människor smittas via vatten och livsmedel som kontaminerats av cystor och smitta person till person kan förekomma.

Inkubationstiden är svårdefinierad men antas variera från några veckor till flera månader.

Symtom och komplikationer

Blastocystis förmåga att orsaka symtomatisk infektion är inte säkert fastställd. Många människor är bärare av parasiten utan att ha symtom, och i en studie från Danmark fann man Blastocystis hos fler i gruppen av friska än hos dom med magsymtom. De vanligast förekommande symtomen som skulle kunna bero på Blastocystis är smärta och obehag i magen samt diarré.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom påvisande av parasiten i avföringsprov.

Det råder inte full enighet om Blastocystis orsakar sjukdom och om fynd av parasiten bör behandlas eller inte. Antibiotikabehandling kan övervägas när annan orsak till diarré har uteslutits. Det finns ingen nationell eller internationell behandlingsrekommendation. Metronidazol har vanligtvis använts men återfall är mycket vanligt. I studier har andra läkemedel och kombinationsbehandling med olika antibiotika visat bättre förmåga att eradikera parasiten men erfarenhet saknas för framtagande av vetenskapligt underbyggda rekommendationer.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot blastocystis och smittan är svår att skydda sig emot, men en god hand-, vatten- och livsmedelshygien bör verka förebyggande.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Inga särskilda smittskyddsåtgärder är motiverade vid eventuella fall.