Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19

Lyssna

Vi på Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna. Syftet är att reducera förbrukningen av provtagningspinnar för provtagning av de övre luftvägarna (nasofarynx och svalg), samt att reducera behovet av personlig skyddsutrustning hos vårdpersonal vid provtagning.

Resultaten i vår utvärdering stödjer både egenprovtagning som metod samt användningen av salivprov i kombination med alternativa provtagningspinnar.

Provtagning utförd av hälso- och sjukvårdspersonal sker enligt lokalt eller regionalt etablerade rutiner.

Vid egenprovtagning rekommenderas att följande beaktas

  1. En kombination av prov rekommenderas för att uppnå en så hög känslighet som möjligt. I första hand prov från saliv, svalg och näsa.
  2. NPH-pinnar bör prioriteras för diagnostisk provtagning inom hälso- och sjukvården och omsorgen för misstänkta fall av covid-19.
  3. Gängse provtagningspinnar (flockade pinnar) rekommenderas framför bomullspinnar.
  4. Steril bomullspinne kan användas för egenprovtagning i svalg och näshåla (båda kaviteterna) men bör så som framgår under punkten 1 ovan kompletteras med ett salivprov för att uppnå tillfredsställande känslighet. Prov bör tas från både svalg och näshåla med en tydlig instruktion till den som genomför egenprovtagningen om att pinnen först ska skrapas mot svalg respektive näskavitetens vägg under minst 10–20 sekunder, därefter slammas under 15–20 sekunder i 1 ml buffert (PBS). Efter användning slängs pinnen. Pinnen ska inte ligga kvar i lösningen då virus riskerar att ansamlas i bomullsdelen och koncentrationen av virus i buffert sänks. Träpinnen kan också orsaka inhibition i påföljande PCR-analyser och därmed ge ett falskt negativt provresultat. Efter provtagning rekommenderas att saliv samt buffert, innehållande material från provtagning av svalg och näshåla, sparas kylt (4–8 ºC) i väntan på transport till laboratorium.

Utvärdering av egenprovtagning som metod för påvisning av SARS-COV-2. Rapporten från Folkhälsomyndigheten kan begäras ut. Folkhälsomyndighetens ärende 01369-2020.