Uppskattning av mörkertalet för hiv i Sverige

Lyssna

Ca 8 300 personer lever i Sverige idag med diagnosticerad hivinfektion, men alla som har hiv har inte kännedom om infektionen. De personer som lever med hiv utan att känna till att de har infektionen kan uppskattas som "mörkertalet" av samtliga personer som har hiv.

Behandling mot hiv är idag så effektiv att den kan sänka virusnivån till praktiskt taget noll vilket gör att smittsamheten blir mycket låg eller till och med elimineras för vissa smittvägar. Den största andelen (99 procent) av alla personer som lever med en diagnostiserad hivinfektion i Sverige får behandling och hos de flesta (95 procent) är behandlingen välinställd (data från InfCareHiv, 2021), vilket gör att det inte finns någon risk för sexuell överföring av hiv till andra. Att så många av alla som lever med hiv känner till sin infektion och får behandling innebär att det i Sverige finns goda förutsättningar att förebygga fortsatt överföring av hiv. För att kunna erbjuda vård och behandling till fler personer som har hiv utan att känna till infektionen behövs lättillgänglig och generöst erbjuden testning för hivinfektion.

Folkhälsomyndighetens användning av mörkertalet för hiv

Folkhälsomyndigheten har ett behov av att följa mörkertalet löpande så att mest effektiva preventiva åtgärder kan sättas in. Myndigheten har också ansvar för att nationellt och internationellt rapportera om hivläget, där mörkertalet av hiv ingår som indikator för olika undergrupper.

  • Internationell rapportering
  • Nationell rapportering
  • Efterfrågad information från olika organisationer och media
  • Uppdrag

Mer om internationell rapportering

Folkhälsomyndigheten rapporterar till UNAIDS som har satt målet att eliminera AIDS till 2026: Mål 3.3 för hållbar utveckling är: Senast 2030 eliminera AIDS, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar och bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar. Indikator 3.3.1 under det målet är hiv-incidensen.

Varje år rapporterar Folkhälsomyndigheten till ECDC i sammanhang med ’Continuum of hiv Care’ och WHOs så kallade 95-95-95 mål. Detta innebär att 95 procent av alla personer som har hiv ska vara diagnostiserade (dvs mörkertal < 5 %), 95 procent ska stå på behandling och av dessa ska 95 % vara välbehandlade.

Mer om nationell rapportering

Nationella rapporteringar om hiv, t.ex. återrapportering av regeringsuppdrag, och information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Mer om uppdraget

Folkhälsomyndigheten ska ta fram underlag till uppdaterad nationell strategi mot hiv/aids. Underlaget ska verka för att insatserna ska nå samtliga målgrupper som är särskilt viktiga att nå i det hivpreventiva arbetet och att de insatser som genomförs är i enlighet med aktuellt kunskapsläge och anpassat utefter den nuvarande epidemiologiska situationen. Mörkertalet av hiv är en viktig indikator till förändrade trender inom hiv-epidemiologi i Sverige och har betydelse för förebyggande insatser och prioriterade grupper.

Myndigheten följer forsningen

År 2015 beräknades mörkertalet till ungefär 10 procent i Sverige, baserat på data från 2010-2015 (Giardina et al., 2019), men med ny forskning finns förbättrade metoder för uppskattning av mörkertalet. Bättre förutsättningar för testning och effektivare behandling, med minskad överföring av hiv som konsekvens, liksom ändrade förhållanden i tex migration till Sverige kan ha resulterat i att mörkertalet ändrats.

För att använda resurser på bästa sätt, och tillse jämlik vård är Folkhälsomyndigheten angelägen om att uppdatera sina analyser efter nya, förbättrade uppskattningar av mörkertalet. Myndigheten följer därför löpande forskningen om hiv mörkertalsberäkningar nationellt och internationellt.

Läs mer