Sjukdomsinformation om naegleria

Lyssna

Naegleria är en frilevande amöba som lever i vatten och fuktig jord. Den har påvisats i samtliga världsdelar och dess utbredning är sålunda global. Naegleria associeras i första hand till livshotande hjärn-/hjärnhinneinflammation och där en patient smittats i anslutning till badning.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Tillståndet är mycket ovanligt och har aldrig rapporterats från Sverige.

Orsakande mikroorganismer, smittvägar och smittspridning

Inom naegleriasläktet är det endast Naegleria fowleri som anses patogen för människa.

Människa smittas av naegleria via förorenat vatten, företrädesvis i anslutning till bad i sötvatten. Varmt stillastående insjövatten utgör störst risk, men sjukdomsfall har även uppträtt efter bad i varma källor, spa eller i dåligt skötta swimmingpooler.

Naegleria kan via näsan och luktnerven nå hjärnan. De flesta rapporterade fallen har varit yngre friska personer. Naegleria sprids ej direkt från människa till människa.

Inkubationstiden anges till tre till sju dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Naegleria kan invadera hjärnan och ge upphov till en hjärn-/hjärnhinneinflammation. Tillståndet är svårbehandlat och de flesta drabbade personerna har avlidit inom tio dygn. Det finns läkemedel med effekt mot naegleria men om patienten skall överleva måste behandlingen sättas in mycket tidigt.

Diagnos kan ställas genom att man påvisar amöbans DNA vid PCR-metod.

Allmänt förebyggande åtgärder

En god hygien i anslutning till bassänger och spa-anläggningar förebygger smitta. Något vaccin finns ej mot sjukdomen.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Infektion med naegleria är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Vid ett eventuellt inhemskt fall av naegleria bör dock smittskyddsläkare i landstinget kontaktas och vid misstanke om smitta från bad ska miljökontoret eller motsvarande i kommunen kontaktas.

Kommentar

Risken för naegleriainfektion vid bassängbad var en gång skälet till att man förbjöd träinredningar i och runt bassänger. Det ansågs att sådana kunde öka tillväxtmöjligheterna för amöbor.

Läs mer

Naegleria infection (cdc.gov)