Sjukdomsinformation om rickettsios

Lyssna

Rickettsios orsakas av bakterier som tillhör gruppen Rickettsia. Det finns många olika arter av Rickettsia och sjukdomsbilden varierar beroende på art. Rickettsioser är en grupp vektorburna sjukdomar som förekommer globalt.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar rickettsios och hur sprids sjukdomen?

Rickettsiabakterierna kan endast överleva och föröka sig inuti andra levande celler. Sjukdomen rickettsios överförs till människor vid bett från infekterade vektorer (smittbärande organismer) såsom löss och fästingar, som i sin tur har smittats av infekterade värddjur såsom gnagare och klövdjur. Det finns ett flertal bakteriearter som kan orsaka sjukdom hos människor och deras geografiska förekomst bestäms av förekomsten av vektorer och värddjur.

Sjukdomsbilden för rickettsios varierar beroende på bakterieart och kan delas upp i följande grupper:

 • Tyfus (överförd av löss eller loppor)
  • Epidemisk/äkta tyfus (lusburen) orsakas av Rickettsia prowazekii.
   Geografisk förekomst: Centrala Afrika och Sydamerika.
  • Endemisk/murin tyfus (loppburen) orsakas av Rickettsia typhi.
   Geografisk förekomst: Tropiska samt subtropiska områden.
 • Fläckfeber (överförd av fästingar)
  • Rocky Mountain Spotted fever orsakas av Rickettsia rickettsii.
   Geografisk förekomst: Nord- och Sydamerika.
  • African tick bite fever orsakas av Rickettsia africae.
   Geografisk förekomst: Södra Afrika.
  • Mediterranean Spotted fever orsakas av Rickettsia conorii.
   Geografisk förekomst: Medelhavsområdet, Mellanöstern, Indien och Afrika.
  • Fästingburen rickettsios orsakas av Rickettsia helvetica.
   Geografisk förekomst: Europa.
 • Fläcktyfus (överförd av kvalster)
  • Fläcktyfus, även kallad Scrub typhus, orsakas av Orientia tsutsugamushi.
   Geografisk förekomst: Sydostasien.
 • Övriga rickettsioser orsakas av Anaplasma och Ehrlichia, Neoehrlichia samt Neorickettsia.

Symtom och behandling

Tidiga symtom på rickettsios är feber, huvud- och muskelvärk samt olika former av hudutslag. Ibland uppstår ett karaktäristiskt svart sår, så kallat eschar, vid bettstället.

Sjukdomsbilden varierar beroende på bakteriearten. Allvarlig sjukdom och död kan inträffa vid infektion med bakteriearterna Orientia tsutsugamushi, Rickettsia rickettsii, Rickettsia typhi, Rickettsia conorii och Rickettsia provazekii. Rickettsia helvetica och Rickettsia africae ger i allmänhet milda symtom.

Rickettsios kan behandlas med antibiotika.

Tiden från att man har smittats tills man blir sjuk (inkubationstiden) är 2–15 dagar.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning. Rickettsios är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Diagnostiken av rickettsios är utmanande och behandling med antibiotika bör påbörjas utan fördröjning vid stark misstanke om sjukdomen. Sjukdomen kan diagnosticeras genom att smittämnets arvsmassa påvisas med molekylärbiologiska metoder eller genom detektion av antikroppar mot smittämnet vid Folkhälsomyndighetens laboratorium. Diagnostik för rickettsioser som förekommer i Sverige finns vid regionala laboratorier.

Förebyggande åtgärder

Det finns idag inget tillgängligt vaccin. Undvik fästingbett genom täckande klädsel och använd fästing- eller myggspray. Lus- och loppbett undviks genom personlig hygien.

Kommentar

Lusburen tyfus är numera mycket sällsynt men har historiskt sett orsakat stort mänskligt lidande och miljoner dödsfall under tider av krig och svår misär. I takt med förbättrade hygieniska förhållanden är sjukdomen ovanlig och förekommer numera nästan uteslutande i situationer med svåra hygieniska förhållanden, såsom i flyktingläger.

Läs mer