Sjukdomsinformation om ross river-fever (RRF)

Lyssna

Ross river-virus är vektorburna och sprids via myggor. Sjukdomsbilden vid ross river-feber kan variera från symtomfri till att omfatta feber, hudutslag samt värk, svullnad och inflammation i leder. Sjukdomen har störst utbredning i Australien och Papua Nya Guinea.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar ross river-feber och hur sprids sjukdomen?

Ross river-feber (RRF) orsakas av ross river-virus som tillhör gruppen alfavirus. Människan smittas via bett från myggor och ett flertal myggarter kan bära på viruset, framförallt Aedes- och Culex-arterna. Känguru och andra däggdjur fungerar som värddjur för viruset. Sjukdomen sprids inte från människa till människa.

Antalet fall ökar ofta efter en period med ökad nederbörd och högre temperaturer. Sjukdomen kan ge upphov till utbrott och ofta ses ett större antal fall cirka vart tredje år.

Symtom och behandling

Tiden från att man har smittats tills att man blir sjuk (inkubationstiden) är vanligtvis 7–9 dagar men kan ha ett intervall mellan 3 och 21 dagar.

Många som infekteras utvecklar inte symtom. Symtom som kan uppstå är feber, hudutslag, trötthet samt värk och svullnad i leder. I vissa fall kan inflammation i lederna kvarstå en tid efter infektionen. Inga dödsfall orsakat av RRF har rapporterats.

Specifik behandling saknas, vården inriktas på att behandla patientens symtom.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning. Ross river-feber är inte en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Sjukdomen diagnostiseras genom detektion av antikroppar mot smittämnet vid Folkhälsomyndighetens laboratorium.

Ross river virus (IF) (Antikroppsbestämning)

Förebyggande åtgärder

Det finns idag inget tillgängligt vaccin. Undvik myggbett genom täckande klädsel samt mygg- och fästingspray.

Läs mer

Ross River virus (cdc.gov)