Sjukdomsinformation om usutuvirusinfektion

Lyssna

Usutuvirus sprids via myggor mellan fåglar och smittan tros vara utbredd bland fåglar i Afrika. Den har sedan början av 2000-talet även rapporterats säsongsvis förekomma bland fåglar i flera europeiska länder. Vid utbrott bland fåglar överförs ibland smittan via myggstick även till andra djur inklusive människa.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar infektion med Usutuvirus och hur sprids den

Usutuinfektion orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus och är nära släkt med viruset som orsakar sjukdomen West Nile. Bägge sjukdomarna har en liknande spridning bland fåglar och myggor men det är ytterst ovanligt att Usutuvirus orsakar symptomatisk sjukdom hos människa. Sjukdomen överförs till människa via stick från myggarter som sticker både fåglar och människor. Den sprids inte naturligt mellan människor men kan smitta via blodtransfusion och organtransplantation.

Symtom och komplikationer

Usutuvirusinfektion hos människa orsakar oftast inga symptom. De flesta fallen har upptäckts via screening av blodgivare som inte haft symptom. Bland de mycket få fall av symptomatisk sjukdom som finns beskrivna har vissa haft mild sjukdom med utslag och feber medan enstaka med nedsatt immunförsvar haft mer allvarlig sjukdom med hjärninflammation.

Diagnostik och behandling

Viruset kan påvisas med molekylärbiologiska metoder och påvisning av antikroppar mot Usutuvirus.

Någon specifik behandling finns inte utan terapin får inriktas på att lindra patientens symtom.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för myggburna smittor.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen som viral meningoencefalit.

Kommentarer

  • Viruset upptäcktes 1959 i Swaziland och bär namn efter en flod i området där fyndet gjordes.
  • Smittan tros ha nått Europa med flyttfåglar från Afrika. Koltrastar är mycket känsliga och död bland dessa kan indikera att smittan finns så som 2001 då den bland fåglar orsakade ett stort utbrott i Österrike. Detta var första gången den diagnosticerades i Europa, men genomgång av prover från fåglar provtagna i Italien 1996 visade att den kommit till Europa även tidigare.