Exempel på dricksvattenburna utbrott i Sverige

Lyssna

Livsmedelsverket ansvarar för den officiella statistiken över vattenburna utbrott. Kommunerna ska rapportera utbrott men enskild vattenförbrukning omfattas inte. En sammanställning som gjordes av Folkhälsomyndigheten visade att 78 vattenburna utbrott inträffade mellan åren 1992 och 2011.

De flesta utbrotten orsakades av förorenat grundvatten men utbrotten med det största antalet smittade kunde kopplas till ytvatten. I 53 % av utbrotten distribuerades vattnet via ett vattenverk och i 29 % var det enskild förbrukning. 20 % av utbrotten orsakades av calicivirus och 8 % orsakades av Campylobacter. I 54 % av utbrotten var smittämnet okänt.

Cryptosporidium, Skellefteå 2011

I april 2011 inträffade ett dricksvattenburet utbrott i Skellefteå där cirka 20 000 personer smittades av Cryptosporidium hominis. Invånarna kokade sitt kranvatten under sex månader. Någon direkt orsak till utbrottet kunde aldrig fastställas, även om det troligtvis hade en koppling till utbrottet i Östersund året innan eftersom det var samma art av parasit som påvisades bland de insjuknade i båda utbrotten. Vattenverket installerade UV-behandling för att förbättra reningen av älvvattnet som användes som råvatten och för närvarande (2015) pågår planeringen av en ny anläggning för vattenförsörjning.

Cryptosporidium, Östersund 2010

I november 2010 inträffade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa: cirka 27 000 personer uppskattas ha blivit infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis. Hur råvattnet som användes för att producera dricksvatten förorenades kunde inte fastställas. Invånarna i Östersund fick koka sitt kranvatten under tre månader, till dess att parasiter inte längre kunde påvisas i vattnet och ledningsnätet hade spolats. Vattenverket installerade UV-behandling för att förbättra reningen av ytvattnet från Storsjön.

Norovirus, Lilla Edet 2008

I september 2008 inträffade ett utbrott i Lilla Edet som får sitt vatten från Göta Älv. En enkät indikerade att minst 2 400 invånare insjuknade. En korrelation mellan sjukdom och konsumtion av vatten kunde visas. Orsaken till utbrottet tros vara kopplad till förorening av ytvattnet efter kraftiga regn. Norovirus kunde inte påvisas i vattnet men däremot påvisades kolifager i dricksvattnet, vilket kunde ses som en indikation på bristande barriärer mot virus.

Campylobacter, Söderhamn 2002-2003

Under vintern 2002-2003 inträffade två överlappande utbrott av magsjuka i Söderhamn varav det ena kunde kopplas till Campylobacter eftersom detta agens påvisades hos sjuka personer. Det andra har rapporterats som akut gastrointestinal sjukdom (Acute gastrointestinal illness, AGI). Utbrotten kunde genom enkätstudier kopplas till det kommunala dricksvattnet som producerades av grundvatten. Inga patogener men E. coli kunde påvisas i dricksvattnet.

Norovirus, Sälen 2002

Kring sportlovsveckorna 2002 insjuknade totalt cirka 400 personer i en skidort i Sälenområdet i vinterkräksjuka. De sjuka inkluderade både boende i området och skidsällskap från andra delar av landet. Epidemiologiska undersökningar visade att risken för att bli sjuk ökade om man druckit vatten från en av de tre vattentäkterna i samhället. Mikrobiologisk analys av vattnet gav dock inga resultat. Inga åtgärder vidtogs därför, dock konstaterades fler sjukdomsfall under våren och man fann en spricka i ett avloppsrör, beläget tio meter från brunnen.

Flera agens, Jönköping 1991

I Jönköping insjuknade ett stort antal personer i magsjukdom. Man fann att avloppsförorenat åvatten tryckts in i det kommunala nätet via en illegal korskoppling. Tre olika sjukdomsagens kunde påvisas hos patienterna: Campylobacter, Giardia lamblia och Cryptosporidium.

Boden 1988

I Boden inträffade 1988 ett vattenburet utbrott med 11 000 fall. Vattnet renades vid tiden för utbrottet genom snabbfiltrering och klorering. När man utförde en nyinstallation vid vattenverket sattes kloreringen ur spel under en kortare period. Trots att ett stort antal prov på vatten och från sjuka personer analyserades kunde inga smittämnen eller toxiner påvisas. I dricksvattnet påvisades dock fekala indikatorbakterier.

Giardia och Entamoeba, Sälen 1986

Vid ett vattenburet utbrott med mag- och tarmsymtom i Sälen 1986 blev dricksvattnet förorenat med avloppsvatten och under tre veckor insjuknade totalt 3 600 personer. Hos dessa isolerades parasiten Giardia lamblia från cirka 1 500 personer och hos drygt 100 personer påvisades Entamoeba (ingen artbestämning utfördes).

Relaterad läsning